Bản kê khai sử dụng chuyên gia cán bộ kỹ thuật nước ngoài


BẢN KÊ KHAI SỬ DỤNG CHUYÊN GIA,


CÁN BỘ KỸ THUẬT NƯỚC NGOÀIStt Họ tên Quốc tịch Trình độ học vấn Năng lực chuyên môn Chức danh đảm nhiệm dự kiến Thời gian thực hiện công việc dự kiến
1
2
3

Ghi chú:Trường hợp không sử dụng chuyên gia, cán bộ kỹ thuật nước ngoài thì không kê khai vào Mẫu này.

 HỢP ĐỒNG ĐANG THỰC HIỆN CỦA NHÀ THẦU

____, ngày ___ tháng ___ năm ____

Tên nhà thầu: ___________________ [Ghi tên đầy đủ của nhà thầu]

Stt Tên hợp đồng Tên dự án Tên chủ đầu tư Giá hợp đồng (hoặc giá trị được giao thực hiện) Giá trị phần công việc chưa hoàn thành Ngày hợp đồng có hiệu lực Ngày kết thúc hợp đồng
1
2
3

Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu liên quan đến các hợp đồng đó (xác nhận của chủ đầu tư về hợp đồng đang thực hiện theo các nội dung liên quan trong bảng trên…).Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

Trong trường hợp liên danh, yêu cầu từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này.


 
  • TAG :

Danh mục

Loading...