Bảo đảm dự thầu trong chào hàng cạnh tranh

Hỏi: Tại sao trong chào hàng cạnh tranh (với gói thầu Trả lời: Nội dung bảo đảm dự thầu đối với Nhà thầu tham gia đấu thầu được quy định tại Đ 27 Luật đấu thầu, theo đó không quy định về đảm bảo dự thầu áp dụng cho đấu thầu dịch vụ tư vấn. Thuật ngưc “Tha gia đấu thầu” nêu tại Điều 27 Luật đấu thầu lại được định nghĩa tại Điều 2, khoản 6 NĐ 85/CP, cụ thể “tham gia đấu thầu là việc Nhà thầu tham gia các cuộc đấu thầu rộng rãi hoặc hạn chế” Như vậy theo Luật đấu thầu chỉ quy định áp dụng bảo đảm dự thầu trong hai hình thức lựa chọn Nhà thầu là đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế (nhưng trừ các gói dịch vụ tư vấn) Trên cơ sở quy định nêu trên, nên trong NĐ 85/CP tại Điều 43 khoản 1 hướng dẫn thực hiện chào hàng cạnh tranh ghi “không nên yêu cầu về đảm bảo dự thầu trong HSYC đối với chào hàng cạnh tranh trong MSHH”. Mục tiêu của công tác đấu thầu là minh bạch, công bằng cạnh tranh và hiệu quả. Vì vậy việc chống hiện tượng “quân xanh”, “quân đỏ” là việc cần làm để đạt được các mục tiêu của công tác này. Tuy nhiên trong hình thức chào hàng cạnh tranh do hàng hóa cung cấp là thông dụng, sẵn có trên thị trường, gói thầu có giá trị không lớn (hành vi) Đây sẽ là biện pháp tích cực để chống lại các hành vi mà bạn đang quan tâm.
  • TAG :

Danh mục

Loading...