Biểu giá chào hàng cho hàng hóa sản xuất, gia công ngoài nước đã nhập khẩu và đang được chào bán tại Việt Nam

BIỂU GIÁ CHÀO CHO HÀNG HÓA

SẢN XUẤT, GIA CÔNG NGOÀI NƯỚCĐÃ NHẬP KHẨU VÀ ĐANG ĐƯỢC CHÀO BÁN TẠI VIỆT NAM

STT

Tên hàng hóa

Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm

Số lượng

Xuất xứ từ: (quốc gia hoặc vùng lãnh thổ…)

Đơn giá EXW

Đơn giá EXW đã trừ thuế và phí các loại

Thành tiền (4x6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

 

2

 

3

 

Hạng mục A

….

Hạng mục B

….

Hạng mục C

….

 

 

 

 

 

 

...............

 

...............

 

...............

 

...............

Cộng

...............

Thuế và phí các loại (1)

...............

Chi phí vận chuyển, bảo hiểm và chi phí khác liên quan đến vận chuyển đến địa điểm theo yêu cầu của HSMT

...............

Tổng cộng

...............

 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

 

Ghi chú:

(1) Trường hợp cần thiết, chẳng hạn thực hiện ưu đãi trong đấu thầu quốc tế thì cần yêu cầu nhà thầu tách rõ thuế nhập khẩu, lệ phí hải quan và thuế giá trị gia tăng (VAT) phải trả đối với hàng hóa đã nhập khẩu.

  • TAG :

Danh mục

Loading...