Biểu giá chào hàng cho hàng hóa sản xuất, gia công ngoài nước

BIỂU GIÁ CHÀO CHO HÀNG HÓA

SẢN XUẤT, GIA CÔNG NGOÀI NƯỚCSTT

Tên hàng hóa

Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm

Số lượng

Xuất xứ từ: (quốc gia hoặc vùng lãnh thổ…)

Đơn giá (CIF, CIP…)

Thành tiền (4x6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

 

2

 

3

 

Hạng mục A

….

Hạng mục B

….

Hạng mục C

….

 

 

 

 

 

...............

 

...............

 

...............

 

...............

Cộng

...............

Thuế và phí các loại

...............

Chi phí vận chuyển, bảo hiểm và chi phí khác liên quan đến vận chuyển đến địa điểm theo yêu cầu của HSMT

...............

Tổng cộng

...............

 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

 

  • TAG :

Danh mục

Loading...