Bổ sung tài liệu trong quá trình đánh giá HSDT

Trong Hồ sơ mời thầu (HSMT) có nêu rõ là nhà sản xuất hàng hóa khi cung cấp hàng thì nhà sản xuất phải có giấy chứng nhận ISO 9001:2000. Tuy nhiên đến thời điểm xét thầu thì nhà sản xuất đó chưa gia hạn xong giấy chứng nhận hoặc chưa có giấy chứng nhận thì hồ sơ có bị vị phạm và loại luôn hay không, nếu xét thấy các điều kiện và tiêu chuẩn hàng hóa khác đáp ứng yêu cầu.
Trả lời:

Câu hỏi của Bạn liên quan tới quá trình xét thầu (đánh giá HSDT). Việc đánh giá này cần tuân thủ Điều 28 và Điều 35 Luật Đấu thầu, nghĩa là phải căn cứ TCĐG và yêu cầu của HSMT, đồng thời phải tuân thủ trình tự mà trong HSMT đã nêu.

Tuy nhiên, trong NĐ85/CP (Điều 18 và Điều 29) quy định sau khi mở thầu (tức trong quá trình đánh giá HSDT) Bên mời thầu được quyền yêu cầu Nhà thầu làm rõ HSDT dưới dạng bổ sung tài liệu để chứng minh về “tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm”.

Như vậy yêu cầu Nhà thầu phải có giấy chứng nhận ISO 9001:2000 là thuộc về nặng lực kỹ thuật của Nhà thầu. Nếu nhà thầu chưa có hoặc đã nộp mà không đủ rõ, chưa hợp lệ…thì Bên mời thầu yêu cầu Nhà thầu nộp bổ sung để có cơ sở xét thầu.

Giấy chứng nhận ISO là “trọng tài chuyên môn” để xác định chất lượng hàng hóa và được cấp bởi các cơ quan, tổ chức có chức năng. Do vậy Bên mời thầu có lẽ không đủ cơ sở để xác định là hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn yêu cầu nếu không có Giấy chứng nhận. Cũng có thể so sánh gần đúng như thế này: đánh giá một người có trình độ tốt nghiệp phổ thông là phải căn cứ bằng tốt nghiệp chứ không thể chỉ qua nói chuyện, mặc dù thấy rằng người đó kiến thức là uyên bác./.
  • TAG :

Danh mục

Loading...