Các bên tham gia hợp đồng và các loại hợp đồng xây dựng

Các bên tham gia hợp đồng xây dựng gồm:


1. Bên giao thầu là chủ đầu tư (thường gọi là A hay bên A) hoặc tổng thầu hoặc nhà thầu chính (thường gọi là B hay bên B)2. Bên nhận thầu là:


+ Tổng thầu hoặc nhà thầu chính khi bên giao thầu là chủ đầu tư


+ Nhà thầu phụ khi bên giao thầu là tổng thầu hoặc nhà thầu chính


+ Trường hợp gói thầu lớn, phức tạp… một nhà thầu không đủ năng lực thực hiện gói thầu có thể liên danh với một hoặc một vài nhà thầu khác để thực hiện gói thầu. Khi đó bên nhận thầu là liên danh các nhà thầu.


Theo mối quan hệ giữa các chủ thể tham gia hợp đồng nói trên có các loại hợp đồng xây dựng sau:


1. Hợp đồng chủ đầu tư ký với thầu chính

2.  Hợp đồng chủ đầu tư ký với tổng thầu

3. Hợp đồng  chủ đầu tư ký với liên danh các nhà thầu

4. Hợp đồng tổng thầu/ thầu chính ký với các thầu phụ


Theo tính chất, loại công việc hợp đồng xây dựng được phân loại như sau:

1. Hợp đồng tư vấn xây dựng

2. Hợp đồng thi công xây dựng

3. Hợp đồng tổng thầu xây dựng


Có thể phân loại hợp đồng chi tiết hơn như sau:

- Hợp đồng tư vấn xây dựng

- Hợp đồng cung ứng vật tư, thiết bị xây dựng

- Hợp đồng thi công xây dựng

- Hợp đồng thiết kế – cung ứng vật tư, thiết bị – thi công xây dựng (EPC)
  • TAG :

Danh mục

Loading...