Các văn bản pháp lý hiện hành về Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

Danh sách các văn bản pháp lý hiện hành về Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng.

1.     Luật đấu thầu số 61/2005/QH ngày 29/11/2005 của Quốc hội.2.     Luật Xây dựng số 16/2003 ngày 29/11/2003 của Quốc hội: Chương VI, Mục 1 Lựa chọn nhà thầu trong xây dựng( Điều 95 đến 106).

3.     Nghị định của Chính phủ số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu là lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng.

4. Thông tư của Bộ xây dựng về hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng số 06/2007/TT-BXD Ngày 25/7/2007.

5.     Quyết định của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004.

6.      Thông tư của BXD hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam số 05/2004/TT-BXD.

7.Quyết định số 49/2007/QĐ-TTG ngày 11/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về các trường hợp đặc biệt được chỉ định thầu quy định tại điểm đ khoản 1 điều 101 của Luật Xây dựng.

Một số văn bản khác liên quan.

1.     Nghị định của chính phủ số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

2.     Nghị định của chính phủ số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 16/ 2005/NĐ-CP.

3.     Quyết định của Bộ trưởng bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công XDCT số 12/2005/QĐ- BXD ngày 18/4/2005.

4.     Quyết định của Bộ trưởng bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng.

5.      Thông tư của BXD hướng dẫn thi tuyển kiến trúc công trình xây dựng số 05/2005/TT-BXD.

Tất cả các văn bản trên đăng tải  trên thuvien.giaxaydung.vn

Văn bản pháp quy trên đây của nhà nước về lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng có tính chất bắt buộc áp dụng đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên, đối với các nguồn khác thì khuyến khích áp dụng.

Việc lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu sử dụng vốn ODA được thự c hiện trên cơ sở nội dung điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc thảo thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của ViệtNam đã ký hết. Riêng thủ tục trình, thẩm định và phê duyệt các nội dung về kế hoạch đấu thầu và lựa chọn nhà thầu đơi với các gói thầu này thì thực hiện theo NĐ 58/CP.
  • TAG :

Danh mục

Loading...