Cách thức làm việc của Tổ chuyên gia đấu thầu

Thông tư 09/2010/TT-BKH có quy định về việc lập “Quy chế hoạt động của Tổ chuyên gia”
Câu hỏi là:
-         Ai lập quy chế này?
-         Ai phê duyệt.
-         Bên mời thầu có thể ban hành quy chế chung cho mọi Tổ chuyên gia?
-         Quy chế phải lập cho từng gói thầu?
Trả lời:

Sau khi đọc lại Mẫu báo cáo đánh giá HSDT (gọi tắt là Mẫu BCĐG) đối với gói thầu MSHH, Xây lắp ban hành kèm theo TT09/BKH, ngày 21/4/2010 của Bộ KH&ĐT, thì không thấy chỗ nào sử dụng nhóm từ “Quy chế hoạt động của Tổ chuyên gia” như câu hỏi của Bạn nêu ra.
Tuy nhiên trong Mẫu BCĐG nêu trên tại Mục 2. Tổ chuyên gia đấu thầu có hướng dẫn (vì chữ in nghiêng)  2 nội dung:
a)      Thành phần Tổ chuyên gia đấu thầu.
b)      Cách thức làm việc của Tổ chuyên gia đấu thầu.
Phải chăng điểm b chính là “Quy chế hoạt động của Tổ chuyên gia” theo câu hỏi. Nếu thế thì có thể giải thích băn khoăn của Bạn như sau:
- Tổ chuyên gia được thành lập theo quyết định, trong đó thường quy định Tổ trưởng, Tổ phó với chức năng điều hành, tổ chức cách làm việc của Tổ chuyên gia. Do vậy Tổ trưởng Tổ chuyên gia nên có sự phân công, thống nhất cách làm việc trong Tổ. Đối với gói thầu lớn, phức tạp, số lượng Tổ chuyên gia đông gồm chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực (kỹ thuật, tài chính, luật pháp, …) thì việc thống nhất về nhiệm vụ, cách làm, cách báo cáo (của từng cá nhân, của nhóm, của Tổ), cách thảo luận về những sự đánh giá quá khác biệt nhau… là hết sức cần thiết.
Với nội dung như trên thì BMT không nên ban hành “Quy chế chung” cho mọi Tổ chuyên gia, bởi lẽ mỗi gói thầu có đặc thù riêng, do vậy nên giao việc này cho Tổ chuyên gia.
- “Quy chế làm việc” do Tổ chuyên gia tự quyết định trên cơ sở thống nhất nội bộ. Tuy nhiên có những trường hợp quá phức tạp hoặc nội bộ Tổ chuyên gia không đi tới thống nhất thì Tổ trưởng Tổ chuyên gia báo cáo với người ra quyết định thành lập Tổ để xem xét, quyết định. Trường hợp cần thiết, trong quyết định thành lập có thể quy định chi tiết cách làm việc, các nhóm chuyên gia đánh giá theo từng chuyên đề, để việc thực hiện là đơn giản.
  • TAG :

Danh mục

Loading...