Chi phí đấu thầu

Chi phí lựa chọn nhà thầu
Chi phí lựa chọn nhà thầu
  • Chi phí đấu thầu
  • 22 tháng 8, 2014

Chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu 1. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, chủ đầu tư quyết định mức giá bán một bộ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (bao gồm cả thuế) đối với ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật