Đánh giá HSDT về thời gian thực hiện hợp đồng

Hỏi:

HSDT của một nhà thầu đạt mọi yêu cầu của HSMT trừ thời gian thực hiện hợp đồng nhưng có giá cạnh tranh nhất

Có thể thương thảo với nhà thầu này trước khi báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu không?
Trả lời

Việc đánh giá HSDT phải tuân thủ nguyên tăc đánh giá (quy định tại điều 28 Luật đấu thầu), phương pháp đánh giá HSDT (quy định tại Điều 29 Luật đấu thầu), trình tự đánh giá HSDT (quy định tại Điều 35 Luật Đấu thầu)

Đồng thời trong NĐ 85/CP (DD29) có quy định về việc đánh giá HSDT (đối với gói thầu MSHH, XL). Theo đó:

  1. Trong quá trình xem xét, phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật, trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư có thể yêu cầu BMT đánh giá lại về mặt kỹ thuật đối với các HSDT của nhà thầu có số điểm xấp xỉ đạt mức yêu cầu tối thiểu song có giá dự thầu thấp và có khả năng mang lại hiệu quả cao hơn cho dự án

  2. Trong trường hợp gói thầu phức tạp, nếu thấy cần thiết thì BMT báo cáo chủ đầu tư cho phép nhà thầu có HSDT xếp thứ nhất vào thương thảo sơ bộ về Hợp đồng để tạo thuận lợi cho việc thương thảo, hoàn thiện hợp đồng sau khi có kết quả trúng thầu.


Như vậy không có quy định nào trong Luật đấu thầu, NĐ 85/CP cho phép “thương thảo với nhà thầu trước khi có báo cáo kết quả lựa chọn Nhà thầu”

Trở lại tình huống nêu ra, việc đánh giá HSDT cần tiến hành bình thường theo TCĐG và trình tự đánh giá như nêu trên. Nếu thời gian thực hiện hợp đồng là 1 trong các điều kiện tiên quyết thì HSDT này sẽ bị loại. Trường hợp thời gian thực hiện hợp đồng của nhà thầu đề xuất (sớm hơn hay muộn hơn) so với yêu cầu của HSMT mà được quy định trong HSMT là đưa vào đánh giá (theo công thức xác định giá trong TCĐG của HSMT) thì với thời gian thực hiện hợp đồng dài hơn sẽ làm ảnh hưởng tới giá đánh giá và tiếp đó là thứ hạng của nhà thầu này

Nếu cho phép thương thảo với nhà thầu này về thời gian thực hiện hợp đồng ttrong quá trình đánh giá HSDT, tức là yêu cầu nhà thầu thay đổi thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong HSDT đã nộp. Điều này dẫn đến làm thay đổi  nội dung cơ bản của HSDT là không phù hợp với Đ36 của Luật Đấu thầu. Do vậy phân tích từ nhiều mặt thì việc làm này là không được phép.

 
  • TAG :

Danh mục

Loading...