Đệ trình phương án kinh doanh sơ bộ trogn đấu thầu

ĐỆ TRÌNH PHƯƠNG ÁN KINH DOANH SƠ BỘ


 Số: .............../BAN........
Text Box: Số: .............../BAN........Kính gửi:        Tổng giám đốc


                        Giám đốc Ban điều hành xây lắp số ........


                        Phòng Tiếp thị đấu thầu.


 


Tên tôi là:............................................................... Chức vụ:    Giám đốc


Đơn vị:.......................................................................................................................................


Hiện nay chúng tôi đang thực hiện hồ sơ dự  thầu công trình đã được Tổng giám đốc phê duyệt Đăng ký tham gia dự thầu  số .................................... ngày ......../......./200.....


 


Trên cơ sở nghiên cứu các yêu cầu của hồ sơ mời thầu cùng năng lực của đơn vị. Chúng tôi xin đề xuất phương án kinh doanh với các nội dung cơ bản như sau:


§                    Tổng giá dự thầu:…….................................... đồng


§                    Lợi nhuận ước tính: .................... %


§                    Phí quản lý tổng công ty: ……....%


§                    Phương thức dự kiến huy động nguồn lực thi công nếu trúng thầu:


-          Nguồn vốn:             .....................% do đơn vị tự huy động


.....................% do Tổng công ty hỗ trợ.


-          Máy móc thiết bị thi công:


                            ĐƠN VỊ TỰ HUY ĐỘNG              TỔNG CÔNG TY HỖ TRỢ


-          Cán bộ và nhân công thực hiện gói thầu:


                          ĐƠN VỊ TỰ HUY ĐỘNG            TỔNG CÔNG TY HỖ TRỢ


Chúng tôi xin cam kết nếu trúng thầu và được giao thực hiện công trình chúng tôi sẽ thực hiện đúng với các điều khoản đã nêu ra trong phương án sơ bộ và Đăng ký tham gia dự thầu.


Kính mong Tổng giám đốc, Giám đốc Ban và các phòng liên quan xem xét và chấp thuận.


Xin trân trọng cám ơn.


 


 

 

  • TAG :

Danh mục

Loading...