Điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu

Hỏi

Trong kế hoạch đấu thầu (KHĐT) được duyệt, 1 gói thầu được áp dụng hình thức lựa chonh nhà thầu là “Chỉ định thầu” (CĐT)

Trường hợp khi duyệt dự toán cho gói thầu (để thực hiện CĐT) thì giá trị vượt hạn mức CĐT theo quy định tại Đ40 NĐ 85/CP

Vậy có phải trình duyệt lại hình thức lựa chọn nhà thấu là chỉ định thầu như đã duyệt trong KHĐT không?

Trả lời:

Các trường hợp áp dụng hình thức CĐT được quy định tại Điều 20 Luật đấu thầu năm 2005, nhưng được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 38 và được cụ thể hóa tại Điều 40 NDD85/CP. Theo đó trường hợp giá gói thầu nằm trong một hạn mức quy định (gói thầu DVTV ≤ 3 tỷ đồng, gói thầu MSHH ≤ 2 tỷ đồng, gói thầu XL ≤ 5 tỷ đồng) thì được xem xét để áp dụng hình thức CĐT nhưng nếu cần thiết thì tổ chức đấu thầu

Tình huống của bạn nêu ra được minh họa như sau:

Gói thầu XL được phép áp dụng hình thức CĐT trong KHĐT, có giá gói thầu là 4.8 tỷ đồng. Khi thực hiện theo trình tự CĐT quy định ở điều 41 NĐ 85/CP thì dự toán cho gói thầu được duyệt là 5.1 tỷ đồng tức là vượt hạn mức được CĐT (Điều 40 NĐ 85/CP). Vậy có phải trình người có thấm quyền duyệt lại hình thức lựa chọn nhà thầu từ CĐT sang một hình thức lựa chọn khác không?

Để xử lý tình huống này cần áp dụng Điều 70 khoản 2 NĐ 85/CP. Theo đó quy định như sau:

Trường hợp dự toán của gói thầu (không bao gồm dự phòng) được duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được duyệt thì dự toán này (5.1 tỷ đồng) sẽ thay thế giá gói thầu (4.8 tỷ đồng) để làm cơ sở xem xét kết quả lựa chọn nhà thầu mà không pahri làm thủ tục điều chỉnh giá gói thầu trong KHĐT đã duyệt. Nhưng nếu dự toán cao hơn giá gói thầu đã duyệt (như trong trường hợp của chúng ra đang đề cập) thì Chủ đầu tư phải đảm bảo rằng phần giá trị cao hơn đó vẫn nằm trong tổng mức đầu tư của Dự án được duyệt. Đồng thời khi dự toán cao hơn giá gói thầu dẫn đến hình thức lựa chọn nhà thầu duyệt trong KHĐT không còn phù hợp theo quy định của Luật Đấu thầu, Luật số 38 thì Chủ đầu tư xem xét, quyết định chuyển đổi hình thức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu

Trở lại tình huống của chúng ta, giá gói thầu là 4,8 tỷ đồng nên thuộc trường hợp được xem xét CĐT, nay dự toán được duyệt là 5,1 tỷ đồng (chẳng hạn vẫn không làm vượt tổng mức đầu tư của dự án) thì chủ đầu tư được quyền quyết định chuyển đổi sang hình thức lựa chọn nhà thầu khác cho phù hợp ví dụ như áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế

 
  • TAG :

Danh mục

Loading...