Điều kiện năng lực và phạm vi hoạt động của tổ chức tư vấn quản lý dự án

Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn quản lý dự án:1. Tổ chức tư vấn quản lý dự án xếp hạng 1 khi đáp ứng được các điều kiện sau:

-  Có giám đốc tư vấn quản lý dự án hạng 1 phù hợp với loại dự án.

- Có tối thiểu 30 kiến trúc sư, kỹ sư, kỹ sư kinh tế phù hợp với yêu cầu của dự án trong đó có ít nhất 3 kỹ sư kinh tế.

- Đã thực hiện ít nhất 1 dự án nhóm A hoặc 2 dự án nhóm B cùng loại.

2. Tổ chức tư vấn quản lý dự án xếp hạng 2 khi đáp ứng được các điều kiện sau:

- Có giám đốc tư vấn quản lý dự án hạng 2 phù hợp với loại dự án.

- Có tối thiểu 20 kiến trúc sư, kỹ sư ,kỹ sư kinh tế.

- Đã thực hiện ít nhất 1 dự án nhóm B hoặc 2 dự án nhóm C cùng loại.

Phạm vi hoạt động của tổ chức tư vấn quản lý dự án:

1. Đối với tổ chức tư vấn quản lý dự án hạng 1: Tổ chức tư vấn quản lý dự án hạng 1 được quản lý dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C.

2. Đối với tổ chức tư vấn quản lý xây dựng hạng 2: Tổ chức tư vấn quản lý dự án hạng 2 được quản lý dự án nhóm B, C.

3. Đối với tổ chức chưa đủ điều kiện xếp hạng: Được thực hiện quản lý dự án đối với các dự án chỉ yêu cầu Báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình.

Giá Xây dựng
  • TAG :

Danh mục

Loading...