Điều kiện tham gia tổ chuyên gia đấu thầu

Hỏi:

Chủ đầu tư thành lập tổ chuyên gia đấu thầu (gồm 5 thành viên) và có yêu cầu Phòng Thanh tra bảo vệ cử 1 nhân viên tham gia tổ để giám sát việc xét thầu.

Xin hỏi nhân viên thanh tra bảo vệ có được là thành viên của Tổ và được quyền tham gia xét thầu không hay chỉ giám sát sự làm việc của Tổ chuyên gia đấu thầu?

Trả lời.

Việc thành lập tổ chuyên gia đấu thầu thuộc thẩm quyền quyết định của chủ đầu tư (Điều 61 Luật Đấu thầu). Tuy nhiên điều kiện đối với từng cá nhân là thành viên Tổ chuyên gia đấu thầu được quy định tại Điều 9 Luật đấu thầu. Theo đó, từng thành viên Tổ này phải có trình độ chuyên môn liên quan đến gói thầu, am hiểu các nội dung cụ thể của gói thầu, có tối thiểu 3 năm công tác trong lĩnh vực liên quan tới gói thầu (theo quy định tại Thông tư 10/BKH, ngày 15/5/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Như vậy nếu nhân viên phòng Thanh tra bảo vệ có đủ các điều kiện như Điều 9 Luật Đấu thầu thì hoàn toàn đủ tư cách để Chủ Đầu tư cử vào tổ chuyên gia đấu thầu. Khi đó Tổ chuyên gia đấu thầu cần thực hiện theo quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 63 Luật Đấu thầu. Trong Mẫu báo cáo đánh giá HSDT (là nhiệm vụ cảu tổ chuyên gia đấu thầu) ban hành kèm theo thông tư của Bộ KH&ĐT (TT09/BKH, TT15/BKH) thì từng thành viên Tổ chuyên gia đấu thầu phải ký xác nhận và báo cáo đánh giá HSDT để trình Chủ đầu tư và để phục vụ việc thẩm định tiếp theo.

Trường hợp, nhân viên phòng thanh tra bảo vệ, không có đủ điều kiện là 1 thành viên Tổ Chuyên gia đấu thầu thì không thể tham gia Tổ này để đánh giá HSDT bởi lẽ sẽ không có trình độ chuyên môn, không đủ năng lực đánh giá các HSDT, có thể làm sai lệch kết quả, tạo ra sự không công bằng. Nếu chỉ với chức năng giám sát các hoạt động của Tổ chuyên gia đấu thầu thì Chủ đầu tư nên giao nhiệm vụ riêng cho nhân viên phòng thanh tra bảo vệ mà không đưa vào Tổ chuyên gia đấu thầu.

 
  • TAG :

Danh mục

Loading...