Giám đốc thi công công trình có vai trò và vị trí gì?

Giám đốc thi công công trình là người chịu trách nhiệm toàn bộ việc quản lý các dự án thi công, là trung tâm quản lý các dự án thi công, chiếm vị trí cực kỳ quan trọng trong toàn bộ hoạt động thi công. Xác lập vị trí của giám đốc thi công công trình là điều cần thiết tốt cho việc quản lý các dự án thi công.

1. Giám đốc thi công công trình là người đại diện ủy thác toàn quyền trong các dự án xây dựng của công ty xây dựng. Là người tổng phụ trách toàn bộ quá trình xây dựng, là người chịu trách nhiệm nhận khoán công trình và là người thể hiện mọi hoạt động của công trình. Giám đốc thi công công trình là người thực hiện toàn bộ các mục tiêu của công trình, vừa phải chịu trách nhiệm đối với kết quả của đơn vị xây dựng, vừa phải chịu trách nhiệm đối với kết quả của đơn vị xây dựng, lại vừa phải chịu trách nhiệm đối với kết quả của doanh nghiệp.

2.Giám đốc thi công công trình được coi là cầu nối và sợi dây điều phối các mối quan hệ để trở nên gắn bó và phối hợp chặt chẽ.Giám đốc thi công công trình phải chịu trách nhiệm toàn bộ đối với việc thực hiện các mục tiêu quản lý công trình tức là phải đảm nhiệm trách nhiệm hợp đồng, thực hiện nghĩa vụ hợp đồng, chấp hành các điều khoản hợp đồng, xử lý tranh chấp hợp đồng, chịu các ràng buộc và bảo đảm của pháp luật.

3. Giám đốc thi công công trình tiến hành việc kiểm soát đối với hoạt động thi công, là trung tâm tập hợp thông tin để đạt được mục đích và thành công trong quản lý công trình.Giám đốc công trình nhận được thù lao do đã đảm nhận trách nhiệm tương ứng do vậy hình thức lợi ích và mức độ it nhiều của lợi ích sẽ được quyết định căn cứ vào trách nhiệm của giám đốc công trình. Nếu không có một mức độ lợi ích nhất định, giám đốc công trình sẽ không muốn đảm nhận trách nhiệm tương ứng và không nhiệt tình thực hiện quyền lực tương ứng, giám đốc công trình cũng khó xử mối quan hệ lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động.

4. Giám đốc thi công công trình là người chịu trách nhiệm đối với quyền lợi của công trình thi công. Là người chịu trách nhiệm cao nhất, hơn nữa việc thực hiện mục tiêu không nên vượt quá giới hạn về điều kiện tài nguyên. Trách nhiệm là điều kiện cốt lõi của chế độ chịu trách nhiệm đối với giám đốc thi công công trình, là căn cứ để xác định quyền lợi của giám đốc công trình.Giám đốc công trình cần phải là chủ thể lợi ích của công trình, quyền lực là điều kiện và biện pháp bảo đảm để giám đốc công trình có thể gánh vác được trách nhiệm, bởi vậy phạm vi của quyền lực cần căn cứ vào yêu cầu trách nhiệm của giám đốc công tình mà quyết định
  • TAG :

Danh mục

Loading...