Giấy phép bán hàng thuộc bản quyền của nhà sản xuất

  • 27 tháng 6, 2011
  • 754 lượt xem
  • 0 bình luận

GIẤY PHÉP BÁN HÀNG THUỘC BẢN QUYỀN CỦA NHÀ SẢN XUẤT (1)


____, ngày____tháng ___năm____


Kính gửi: _____________ [Ghi tên bên mời thầu]

(sau đây gọi là bên mời thầu)

Theo đề nghị của ______[Ghi tên nhà thầu tham dự thầu] (sau đây gọi là “nhà thầu”) sẽ tham dự đấu thầu cung cấp ______[Ghi tên hàng hóa] cho gói thầu ______[Ghi tên gói thầu] thuộc dự án ______[Ghi tên dự án],

Chúng tôi, ______[Ghi tên nhà sản xuất] được thành lập và hoạt động từ ngày ___ tháng ___ năm ___, sản xuất các loại hàng hóa ______[Ghi tên hàng hóa cung cấp] và có địa chỉ tại ______ [Ghi địa chỉ của nhà sản xuất]. Bằng văn bản này, chúng tôi cho phép nhà thầu được sử dụng hàng hóa do chúng tôi sản xuất để chào trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu.

Chúng tôi xin cam đoan sẽ cung cấp đầy đủ các loại hàng hóa nêu trên cho nhà thầu để cung cấp cho bên mời thầu và đảm bảo việc bảo hành hàng hóa theo hợp đồng cung cấp được ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu.

 Đại diện hợp pháp của nhà sản xuất
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu nếu có]

Ghi chú:

(1) Giấy phép bán hàng thuộc bản quyền của nhà sản xuất chỉ áp dụng trong trường hợp hàng hóa là đặc chủng, phức tạp theo yêu cầu nêu tại Mục 3 Chương VII; trong trường hợp cần thiết, đối với những hàng hóa thông thường bên mời thầu có thể yêu cầu giấy ủy quyền bán hàng của đại lý phân phối.


 
  • TAG :

Tin liên quan

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật