Hợp đồng trong hoạt động xây dựng là gì ?

Hợp đồng trong hoạt động xây dựng:
- Là hợp đồng dân sự;


- Là sự thoả thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và nhận thầu về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên để thực hiện một, một số hay toàn bộ công việc trong hoạt động xây dựng;

- Là văn bản pháp lý ràng buộc quyền và nghĩa vụ các bên tham gia hợp đồng.

Thông tư 06/2007/TT-BXD của  Bộ Xây dựng khẳng định hợp đồng trong hoạt động xây dựng là hợp đồng dân sự, chỉ 5 từ đơn giản vậy thôi đã là một sự tiến bộ đáng kể, cách mạng về tư tưởng theo lối kinh tế thị trường. Khái niệm này đã loại bỏ quan niệm cũ, rất cố hữu gây cản trở sự hoạt động sản xuất kinh doanh…: hình sự hoá quan hệ hợp đồng. Hợp đồng thể hiện sự thoả thuận giữa hai bên, các mâu thuẫn phát sinh (nếu có) được xử lý theo quan hệ dân sự, áp dụng luật dân sự, không vi phạm pháp luật không áp dụng luật hình sự.

  • TAG :

Danh mục

Loading...