Kiến thức đấu thầu

Bảng dữ liệu đấu thầu
Bảng dữ liệu đấu thầu
  • Bảng dữ liệu đấu thầu
  • 27 tháng 6, 2011

BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU Bảng dữ liệu đấu thầu bao gồm các nội dung chi tiết của gói thầu theo một số mục tương ứng trong Chương I (Yêu cầu về thủ tục đấu thầu). Nếu có bất kỳ sự ...

Giấy phép bán hàng thuộc bản quyền của nhà sản xuất
Giấy phép bán hàng thuộc bản quyền của nhà sản xuất
  • Giấy phép bán hàng thuộc bản quyền của nhà sản xuất
  • 27 tháng 6, 2011

GIẤY PHÉP BÁN HÀNG THUỘC BẢN QUYỀN CỦA NHÀ SẢN XUẤT (1) ____, ngày____tháng ___năm____ Kính gửi: _____________ [Ghi tên bên mời thầu] (sau đây gọi là bên mời thầu) Theo đề nghị của ______[Ghi tên ...

Tổ chức đấu thầu
Tổ chức đấu thầu
  • Kiến thức đấu thầu
  • 23 tháng 4, 2010

Tổ chức đấu thầu 1. Phát hành hồ sơ mời thầu a) Bên mời thầu bán hồ sơ mời thầu tới trước thời điểm đóng thầu cho các nhà thầu tham gia đấu thầu rộng rãi (trường hợp không áp dụng ...

Quy định về thời gian trong đấu thầu
Quy định về thời gian trong đấu thầu
  • Kiến thức đấu thầu
  • 23 tháng 4, 2010

Quy định về thời gian trong đấu thầu 1. Các mốc thời gian trong đấu thầu thực hiện theo Điều 31 của Luật Đấu thầu và các quy định cụ thể sau đây: a) Chủ đầu tư hoặc người được chủ ...

Mẫu giấy ủy quyền trong đấu thầu
Mẫu giấy ủy quyền trong đấu thầu
  • Mẫu giấy ủy quyền mau giay uy quyen
  • 22 tháng 4, 2010

BỘ XÂY DỰNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM (CONSTREXIM HOLDINGS)   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh ...

Trang: 12

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật