Lựa chọn nhà thầu

Lưu trữ hồ sơ trong quá trình lựa chọn nhà thầu
Lưu trữ hồ sơ trong quá trình lựa chọn nhà thầu
  • Lựa chọn nhà thầu
  • 22 tháng 8, 2014

Lưu trữ hồ sơ trong quá trình lựa chọn nhà thầu ( Kèm theo nghị định 63/2014) 1. Toàn bộ hồ sơ liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu được lưu giữ đến tối thiểu là 03 năm sau khi quyết ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật