Mẫu bảo lãnh dự thầu

BẢO LÃNH DỰ THẦU


____, ngày___ tháng ___ năm ___


Kính gửi: _________________[Ghi tên bên mời thầu]

(sau đây gọi là bên mời thầu)

Căn cứ vào việc ______[Ghi tên nhà thầu tham dự thầu], sau đây gọi là “nhà thầu”, sẽ tham dự đấu thầu gói thầu ______[Ghi tên gói thầu] thuộc dự án ______[Ghi tên dự án],

Chúng tôi, ______[Ghi tên ngân hàng, tổ chức tài chính] có trụ sở đăng ký tại ______[Ghi địa chỉ của ngân hàng, tổ chức tài chính], xin cam kết với bên mời thầu bảo lãnh cho nhà thầu tham dự thầu gói thầu này bằng một khoản tiền là ______[Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng].

Chúng tôi cam kết sẽ chuyển ngay cho bên mời thầu khoản tiền nêu trên khi bên mời thầu có văn bản thông báo cho nhà thầu vi phạm các quy định về đấu thầu nêu trong hồ sơ mời thầu (2).

Bảo lãnh này có hiệu lực trong ____ (3) ngày kể từ ______ (4). Bất cứ yêu cầu nào của bên mời thầu liên quan đến bảo lãnh này thì ______[Ghi tên ngân hàng, tổ chức tài chính] phải nhận được trước khi kết thúc thời hạn nói trên.

 Đại diện hợp pháp của ngân hàng
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

 

Ghi chú:

(1) Chỉ áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm dự thầu là thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tài chính.

(2) Trường hợp nhà thầu liên danh dự thầu và các thành viên trong liên danh thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự thầu hoặc một thành viên thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho cả liên danh thì thay thế quy định này như sau: “Chúng tôi cam kết sẽ chuyển ngay cho bên mời thầu khoản tiền nêu trên khi bên mời thầu có văn bản thông báo nhà thầu hoặc bất kỳ thành viên nào trong liên danh dự thầu với nhà thầu vi phạm các quy định về đấu thầu nêu trong HSMT.”

(3) Ghi theo quy định tại khoản 1 Mục 15 của BDL.

(4) Ghi theo quy định tại khoản 1 Mục 19 của BDL

 
  • TAG :

Danh mục

Loading...