Mẫu thư mời thầu gói thầu dịch vụ tư vấn

MẪU THƯ MỜI THẦU GÓI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN


(Áp dụng đối với đấu thầu hạn chế hoặc đấu thầu rộng rãi khi đã xác định được danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu)


……, ngày ……… tháng ……. năm ……


Kính gửi: ………….. [Ghi tên và địa chỉ của nhà thầu]

[Ghi tên bên mời thầu] chuẩn bị tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu [ghi tên gói thầu] thuộc dự án [ghi tên dư án]. [Ghi tên bên mời thầu] xin mời [ghi tên nhà thầu] tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.Nhà thầu sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu với giá là [ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng], tại [ghi địa chỉ bán hồ sơ mời thầu].

Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ ……. giờ, ngày …… tháng ….. năm ……. đến trước …….. giờ, ngày …….. tháng ……. năm ……. [ghi thời điểm đóng thầu] (trong giờ làm việc hành chính)Hồ sơ dự thầu phải được gửi đến [ghi địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu] chậm nhất là …….. giờ (giờ Việt Nam), ngày …….. tháng ……. năm ……. [ghi thời điểm đóng thầu].

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào …. giờ (giờ Việt Nam) ngày ….. tháng …….. năm ……… tại [ghi địa điểm mở thầu].

[Ghi tên bên mời thầu] kính mời đại diện [ghi tên nhà thầu] tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU

(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)
  • TAG :

Danh mục

Loading...