Mời thầu trong tổ chức lựa chọn nhà thầu

Mời thầu trong tổ chức lựa chọn nhà thầu

Mời thầu: ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) đối với đấu thầu hạn chế phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ )

a) Thông báo mời thầu được áp dụng đối với trường hợp không tiến hành thủ tục lựa chọn danh sách ngắn và

được thực hiện theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 và Điểm b Khoản 1 hoặc Điểm a Khoản 2 Điều 8 của Nghị định này;

b) Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn.

  • TAG :

Danh mục

Loading...