Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu thế nào?

Nguyên đánh giá hồ sơ dự thầu được quy định ra sao? Xin cung cấp cho quý vị như sau: Theo quy định tại Điều 15 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu như sau:

– Việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

– Việc đánh giá được thực hiện trên bản chụp, nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính thống nhất giữa bản gốc và bản chụp. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp nhưng không làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu thì căn cứ vào bản gốc để đánh giá.

– Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp dẫn đến kết quả đánh giá trên bản gốc khác kết quả đánh giá trên bản chụp, làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu thì hồ sơ dự thầu của nhà thầu bị loại.

Các nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu này nhằm đảm bảo hồ sơ dự thầu đáp ứng được các tiêu chuẩn đánh giá cũng như các yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Các nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu nhằm đảm bảo hồ sơ dự thầu được thực hiện đánh giá đúng quy trình, hồ sơ dự thầu đáp ứng được các nguyên tắc đánh giá và các bước đánh giá thì mới có thể tiếp tục dự thầu.

  • TAG :