Phát hàng HSMT đối với gói quy mô nhỏ

Hỏi:

Theo quy định tại Điều 33 khoản 2 điểm a) NĐ 85/CP thì “HAMT được phát hành kể từ ngày thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu”

Các trường hợp xảy ra sau đây có bị coi là “vi phạm” quy định trên hay không?

Khi đăng ký tải thông tin về thông báo mời thầu trên Báo đấu thầu, BMT xác định một ngày bắt đầu phát hành HSMT cụ thể (ví dụ ngày 16/8/2010), nhưng Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu trước đó vài ngày (ví dụ 13/8/2010)

BMT phát hành HSMT từ ngày 16/08/2010 theo kế hoạch của mình thì có bị coi đó là vi phạm không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 33 NĐ85/CP đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói MSHH ≤ 5 tỷ đồng, gói XL ≤ 8 tỷ đồng) thì MSMT được phát hành kể từ ngày thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

Hiện tại ngày thông báo mời thầu được coi là ngày Báo đấu thầu phát hành có đăng tải thông báo mời thầu. Điều này sẽ thuận tiện cho việc người đọc nắm bắt các thông tin về đấu thầu, đặc biệt là về thông báo mời thầu.

Thủ tục đăng các thông tin về đấu thầu (gồm thông báo mời thầu) hiện đang thực hiện theo QĐ4073/BKH, ngày 05/6/2008 của Bộ KH&ĐT. Theo đó tại “Phiếu đăng ký thông báo mời thầu” trong số 12 nội dung cần đăng ký có nội dung só 7 là “thời gian bán HSMT” bên cạnh cột ghi chú với nội dung “thời gian bán HSMT sớm nhất là sau 10 ngày kể từ ngày đăng tải đầu tiên thông báo này và kéo dài cho đến trước thời điểm đóng thầu”.

Như vậy khi đăng ký thông báo mời thầu trên Báo thì đơn vị đăng ký cần nêu rõ yêu cầu của mình về ngày bắt đầu phát hàng HSMT để đảm bảo rằng tới ngày phát hành theo dự kiến thì HSMT đã được phê duyệt theo quy định.

Tuy nhiên thường xảy ra 3 tình huống trong việc đăng tải này:

  1. Yêu cầu của đơn vị đăng ký thông báo mời thầu là được Báo chấn nhận. Khi đó ngày phát hành HSMT chính là ngày đăng tải đầu tiên trên Báo Đấu thầu

  2. Yêu cầu của đơn vị đăng ký đăng thông báo mời thầu khoogn được Báo đáp ứng do nhiều lý do (ví dụ thông tin đăng ký chưa đầy đủ, trục trặc về việc chuyển tải thông tin..) làm cho ngày phát hành HSMT theo dự kiến có thể bị chận lại (phải chờ tứi ngày được Báo đăng tải)

  3. Đơn vị đăng ký thong báo mời thầu gửi yêu cầu đăng tải với các nội dung quy định nhưng gửi tới Báo Đấu thầu trước 5-6 ngày (tính tới ngày đăng tải đầu tiên dự kiến) sớm hơn so với quy định gửi trước tối thiểu là 3 ngày (Điều 7 NĐ85/CP) thì báo có thể đăng thông báo mời thầu lần đầu tiên trùng với ngày mà đơn vị đăng ký yêu cầu, song Báo cũng có thể đăng tải sớm hơn nhưng vẫn giữ nguyên ngày phát hành HSMT theo dự kiế của đơn vị đăng ký nêu tại cột ghi chú của Phiếu đăng ký thông báo mời thầu


Tóm lại, nội dung thông báo trên Báo Đấu thầu là một tuyên bố để nhà thầu và đơn vị phát hành HSMT cũng thực hiện

Trở lại tình huống bạn nêu ra, nếu  Báo đấu thầu ra ngày 13/8/2010 đăng tải việc phát hành HSMT là vào ngày 16/8/2010 như yêu cầu của đơn vị đăng ký thì với gói quy mô nhỏ, HSMT được phát hành bắt đầu từ 16/8/2010. Lưu ý rằng trong thông báo mời thầu trên Báo đấu thầu bao giờ cũng có nội dung “thời gian phát hành HSMT”

Trường hợp đơn vị đăng ký với Báo là phát hàng HSMT vào ngày 16/8/2010 nhưng báo ra ngày 13/8/2010 lại đăng là ngày phát hành HSMT là 13/8/2010 thì đó là sơ suất của Báo và Báo cần có biện pháp khắc phục

Để tiện xử lý các trục trặc xảy ra giữa bên đăng ký đăng và Báo thì rang Web của Báo là phương tiện để đăng ký kiểm tra lại yêu cầu của mình đã được chấp nhận đầy đủ hay chưa. Địa chỉ trang Web của Báo là:

http://thongtindauthau.com.vn

Hiện tại công văn số 4073/BKH đã được thay thay thế bằng Thông tư liên tịch số 20/BKH-BTC, ngày 21/9/2010 của Bộ KH&ĐT – Bộ Tài Chính, có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký

 
  • TAG :

Danh mục

Loading...