Thanh toán, thanh lý hợp đồng trước khi có Quyết định phê duyệt dự toán có đúng không ?

Câu hỏi:

“Theo Thông tư số 06/TT-BXD ngày 25/6/2007,của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Bảng xác định giá trị khối lượng công việc theo Hợp đồng lao động (phụ lục số 2). Chủ đầu tư hướng dẫn: Trong cột Khối lượng thanh toán ghi là theo giá trị dự toán được duyệt; trong cột thành tiền ghi rõ  số tiền đã thẩm tra (VD:2.000.000đ) như vậy có đúng không?Theo tôi hiểu Hợp đồng thẩm tra là hợp đồng theo tỷ lệ % của giá trị dự toán do chủ đầu tư (Người quyết định đầu tư) phê duyệt. Vậy xin Bộ cho biết khi đã có kết quả thẩm tra đơn vị Tư vấn thanh toán theo đúng giá trị  hợp đồng (thanh lý  hợp đồng trước khi có Quyết định phê duyệt) có đúng không?”

Vụ Kinh tế Xây dựng trả lời trên website Bộ Xây dựng như sau:

- Việc thanh toán hợp đồng căn cứ theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các qui định của nhà nước có liên quan.

- Trường hợp hợp đồng thẩm tra dự toán có giá hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm giá trị dự toán được duyệt thì hợp đồng được thanh lý sau khi dự toán được phê duyệt.

Như vậy theo trả lời của  Vụ KTXD thì còn phải xem nội dung các điều khoản trong hợp đồng đã ký kết (là trọn gói hay điều chỉnh giá và các điều khoản khác…) và phải có dự toán được duyệt thì mới xác định được giá hợp đồng tính bằng tỷ lệ phần trăm của giá trị dự toán được duyệt. Nếu thanh lý khi có kết quả thẩm tra, khi phê duyệt giá trị khác đi có thể gây mâu thuẫn, chủ đầu tư có thể phiền toái với thanh tra, đơn vị tư vấn sau này có thể bị xuất toán.
  • TAG :

Danh mục

Loading...