Thời gian lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch đấu thầu

Hỏi

Thời gian trong KHĐT được duyệt (thời gian lựa chọn nhà thầu, thời gian thực hiện hợp đồng) căn cứ theo tiến độ được duyệt của dự án

Khi thời gian thực hiện thực tế chậm hơn có phải điều chỉnh KHĐT không?

Trả lời:

Vấn đề bạn nêu ra là thuộc về thời gian trong KHĐT được duyệt. KHĐT được người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt làm cơ sở pháp lý cho việc triển khai, thực hiện. Do vậy khi thực hiện có phát sinh, vướng mắc không đảm bảo các yêu cầu đặt ra trong KHĐT thì Chủ đầu tư (là người trình và cũng là người thực hiện) cần báo cáo người duyệt (người có thẩm quyền) xem xét, quyết định

Tuy nhiên thời gian lựa chọn nhà thầu và thời gian thực hiện hợp đồng xảy ra ở những thời điểm khác nhau nên cách xử lý cũng khác nhau cụ thể

  1. Về thời gian lựa chọn nhà thầu


Theo Điều 10 khoản 5 NĐ 85/CP thơi gian lựa chọn nhà thầu bao gồm 2 nội dung:

-          Thời gian tổ chức để lựa chọn được nhà thầu (ví dụ vào tháng 10 hoặc quý IV 2010)

-          Khoảng thời gian (ví dụ bao nhiêu ngày) kể từ ngày phát hàng HSMT (HSYC) đến ngày ký hợp đồng. Khoảng thời gian này bao gồm nhiều công việc và phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan, chẳng hạn gồm thời gian dành cho nhà thầu chuẩn bị HSDT (HSĐX), thời gian đánh giá HSDT (HSĐX), thời gian thẩm định kết quả đánh giá, thời gian xem xét, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thời gian thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và thời gian để xử lý tình huống.

Đối với thời gian lựa chọn nhà thầu, khi thực hiện gặp khó khăn thì chủ đầu tư cần báo cáo lý do để người có thẩm quyền xem xét, quyết định các điều chỉnh cần thiết để đảm bảo sự đồng bộ giữa các gói thầu thuộc dự án và hạn chế lãng phí có thể xảy ra

  1. Về thời gian thực hiện hợp đồng:


Theo điều 10 khoản 7 NĐ 85/CP, thời gian thực hiện hợp đồng tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng

Tuy nhiên, tại Điều 55 khoản 3 Luật Đấu thầu quy định “thời gian có hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng” (để bảo đảm trách nhiệm thực hiện hợp đồng của nhà thầu trúng thầu) kéo dài cho đến khi chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành.

Chính vì vậy trong Mẫu HSMT (do Bộ KH&ĐT ban hành) quy định “thời gian thực hiện hợp đồng được tính từ ngày Hợp đồng có hiệu lực cho đến ngày chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành (nếu có)”. Như vậy cần hiểu rằng thời gian thực hiện hợp đồng không bao gồm thời gian bảo hành. Khi nhà thầu thực hiện xong hợp đồng thì vẫn còn nghĩa vụ bảo hành (nếu có). Như vậy thời gian thực hiện hợp đồng nếu bị kéo dài thì việc này xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng, nghĩa là xảy ra sau khi đã tổ chức đấu thầu và ký hợp đồng với thời gian thực hiện hợp đồng quy định trong KHĐT. Do vậy, việc xử lý tình huống này cần căn cứ vào các điều khoản của Hợp đồng mà Chủ đầu tư đã ký với nhà thầu. Việc báo cáo người có thẩm quyền xem xét điều chỉnh KHĐT trong quá trình thực hiện hợp đồng là không còn ý nghĩa.

 
  • TAG :

Danh mục

Loading...