Thủ tục đấu thầu

Vai trò của đấu thầu
Vai trò của đấu thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Vai trò của đấu thầu Hành vi đấu thầu là một hình thức cạnh tranh văn minh trong nền kinh tế thị trường phát triển nhằm lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu kinh tế kỹ thuật của chủ ...

Hình thức cấm tham gia hoạt động đấu thầu
Hình thức cấm tham gia hoạt động đấu thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

HÌNH THỨC CẤM THAM GIA HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU Tuỳ theo mức độ vi phạm mà áp dụng hình thức cấm tham gia hoạt động đấu thầu, cụ thể như sau: 1. Cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 6 tháng ...

Giá trị đảm bảo dự thầu
Giá trị đảm bảo dự thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Giá trị đảm bảo dự thầu trong HSMT được xác định căn cứ giá gói thầu trong KHĐT. Giá dự toán của gói thầu được duyệt sau đó có giá trị thấp hơn giá gói thầu BMT tự điều chỉnh giá ...

Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu là gì
Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu là gì
 • Hồ sơ mời thầu
 • 24 tháng 8, 2014

HỒ SƠ MỜI THẦU, HỒ SƠ YÊU CẦU LÀ GÌ ? 1.Hồ sơ mời thầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế bao gồm các yêu cầu cho một gói thầu làm căn cứ ...

Mỗi gói thầu 1 hồ sơ thầu
Mỗi gói thầu 1 hồ sơ thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

MỖI GÓI THẦU CHỈ CÓ 1 HỒ SƠ MỜI THẦU Tình huống: Mỗi gói thầu chỉ có 1 Hồ sơ mời thầu Điều 6 khoản 4 Luật Đấu thầu (LĐT) có ghi “Mỗi gói thầu chỉ có 1 hồ sơ mời thầu và được ...

Thẩm duyệt, danh sách ngắn đối với đấu thầu hạn chế
Thẩm duyệt, danh sách ngắn đối với đấu thầu hạn chế
 • Sơ tuyển hồ sơ
 • 24 tháng 8, 2014

Danh sách ngắn đối với  đấu thầu hạn chế: ( Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu: Giai đoạn lựa chọn danh sách ngắn: ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) đối với đấu thầu hạn ...

 Thẩm định và phê duyệt kết quả sơ tuyển đối với đấu thầu rộng rãi:
Thẩm định và phê duyệt kết quả sơ tuyển đối với đấu thầu rộng rãi:
 • Sơ tuyển hồ sơ
 • 24 tháng 8, 2014

Trình, thẩm định và phê duyệt kết quả sơ tuyển đối với đấu thầu rộng rãi: ( Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu: Giai đoạn lựa chọn danh sách ngắn: ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu ...

Đầu thầu 1 túi hồ sơ
Đầu thầu 1 túi hồ sơ
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Các phương thức đấu thầu là thế nào? Đấu thầu một túi hồ sơ Phương thức đấu thầu một túi hồ sơ được áp dụng đối với hình thức đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế cho gói ...

Thẩm định và phê duyệt kết quả sơ tuyển đối với đấu thầu rộng rãi
Thẩm định và phê duyệt kết quả sơ tuyển đối với đấu thầu rộng rãi
 • Sơ tuyển hồ sơ
 • 24 tháng 8, 2014

Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu: Giai đoạn lựa chọn danh sách ngắn: ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) đối với đấu thầu rộng rãi phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ bao gồm ...

Mở và đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển:
Mở và đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển:
 • Sơ tuyển hồ sơ
 • 24 tháng 8, 2014

Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu: Giai đoạn lựa chọn danh sách ngắn: ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) đối với đấu thầu rộng rãi phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ bao gồm ...

Hồ sơ mời sơ tuyển, phát hành hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ
Hồ sơ mời sơ tuyển, phát hành hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ
 • Sơ tuyển hồ sơ
 • 24 tháng 8, 2014

Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu: Giai đoạn lựa chọn danh sách ngắn: ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) đối với đấu thầu rộng ...

Sơ tuyển nhà thầu trong đấu thầu
Sơ tuyển nhà thầu trong đấu thầu
 • Đánh giá hồ sơ thầu
 • 24 tháng 8, 2014

ÁP DỤNG SƠ TUYỂN NHÀ THẦU TRONG ĐẤU THẦU 1. Việc sơ tuyển nhà thầu được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 của Luật Đấu thầu. 2. Trường hợp cần áp dụng sơ tuyển ...

Lựa chọn danh sách ngắn đối với đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế
Lựa chọn danh sách ngắn đối với đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế
 • Lập hồ sơ mời thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu: Giai đoạn lựa chọn danh sách ngắn: ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) trong đấu thầu rộng rãi Lựa chọn danh sách ngắn trong giai đoạn chuẩn bị lựa ...

Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
 • Thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu hai giai đoạn hai túi hồ sơ 1. Trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu trình kết quả lựa chọn ...

Hiệu chỉnh sai lệch trong sửa lỗi hồ sơ thầu
Hiệu chỉnh sai lệch trong sửa lỗi hồ sơ thầu
 • Đánh giá hồ sơ thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Hiệu chỉnh sai lệch trong sửa lỗi hồ sơ thầu.( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu )  a) Trường hợp có sai lệch về phạm vi cung cấp thì giá trị phần chào thiếu sẽ được cộng thêm ...

Sửa lỗi trong đấu thầu
Sửa lỗi trong đấu thầu
 • Đánh giá hồ sơ thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Sửa lỗi  trong đấu thầu là gì? bao gồm những gì? .( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu )  1. Sửa lỗi là việc sửa lại những sai sót trong hồ sơ dự thầu bao gồm lỗi số học và các ...

Làm rõ hồ sơ dự thầu
Làm rõ hồ sơ dự thầu
 • Hồ sơ mời thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Làm rõ hồ sơ dự thầu .( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) 1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu. Trường hợp hồ sơ dự ...

Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu theo nghị định 63/2014
Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu theo nghị định 63/2014
 • Đánh giá hồ sơ thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu 1. Việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự ...

Mở thầu
Mở thầu
 • Tổ chức đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Mở thầu: a) Việc mở thầu phải được tiến hành công khai và bắt đầu ngay trong vòng 01 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu. Chỉ tiến hành mở các hồ sơ dự thầu mà bên mời thầu nhận được ...

Tổ chức lựa chọn nhà thầu ( Phần 2)
Tổ chức lựa chọn nhà thầu ( Phần 2)
 • Tổ chức đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu: a) Nhà thầu chịu trách nhiệm trong việc chuẩn bị và nộp hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; b) Bên mời ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật