THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Khái niệm đấu thầu
Khái niệm đấu thầu
 • Khái niệm trong đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Khái niệm đấu thầu Đấu thầu là một hình thức kinh doanh dựa vào tính chất cạnh tranh công khai của thị trường, không có cạnh tranh thì không có đấu thầu và cũng không cần đến đấu thầu. Có ...

Hình thức cấm tham gia hoạt động đấu thầu
Hình thức cấm tham gia hoạt động đấu thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

HÌNH THỨC CẤM THAM GIA HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU Tuỳ theo mức độ vi phạm mà áp dụng hình thức cấm tham gia hoạt động đấu thầu, cụ thể như sau: 1. Cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 6 tháng ...

Giá trị đảm bảo dự thầu
Giá trị đảm bảo dự thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Giá trị đảm bảo dự thầu trong HSMT được xác định căn cứ giá gói thầu trong KHĐT. Giá dự toán của gói thầu được duyệt sau đó có giá trị thấp hơn giá gói thầu BMT tự điều chỉnh giá trị ...

Mỗi gói thầu 1 hồ sơ thầu
Mỗi gói thầu 1 hồ sơ thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

MỖI GÓI THẦU CHỈ CÓ 1 HỒ SƠ MỜI THẦU Tình huống: Mỗi gói thầu chỉ có 1 Hồ sơ mời thầu Điều 6 khoản 4 Luật Đấu thầu (LĐT) có ghi “Mỗi gói thầu chỉ có 1 hồ sơ mời thầu và được tiến ...

Thẩm duyệt, danh sách ngắn đối với đấu thầu hạn chế
Thẩm duyệt, danh sách ngắn đối với đấu thầu hạn chế
 • Sơ tuyển hồ sơ
 • 24 tháng 8, 2014

Danh sách ngắn đối với  đấu thầu hạn chế: ( Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu: Giai đoạn lựa chọn danh sách ngắn: ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) đối với đấu thầu hạn ...

Đầu thầu 1 túi hồ sơ
Đầu thầu 1 túi hồ sơ
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Các phương thức đấu thầu là thế nào? Đấu thầu một túi hồ sơ Phương thức đấu thầu một túi hồ sơ được áp dụng đối với hình thức đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế cho gói ...

Đấu thầu 1 túi hồ sơ, hai túi hồ sơ
Đấu thầu 1 túi hồ sơ, hai túi hồ sơ
 • Khái niệm trong đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Hỏi: Trong kế hoạch đấu thầu (KHĐT) ghi: Gói thầu tư vấn có giá gói thầu 1 tỷ đồng, áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu, phương thức đấu thầu là 1 túi hồ sơ. Xin hỏi ...

Mở và đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển:
Mở và đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển:
 • Sơ tuyển hồ sơ
 • 24 tháng 8, 2014

Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu: Giai đoạn lựa chọn danh sách ngắn: ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) đối với đấu thầu rộng rãi phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ bao gồm ...

Hồ sơ mời sơ tuyển, phát hành hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ
Hồ sơ mời sơ tuyển, phát hành hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ
 • Sơ tuyển hồ sơ
 • 24 tháng 8, 2014

Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu: Giai đoạn lựa chọn danh sách ngắn: ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) đối với đấu thầu rộng ...

Sơ tuyển nhà thầu trong đấu thầu
Sơ tuyển nhà thầu trong đấu thầu
 • Đánh giá hồ sơ thầu
 • 24 tháng 8, 2014

ÁP DỤNG SƠ TUYỂN NHÀ THẦU TRONG ĐẤU THẦU 1. Việc sơ tuyển nhà thầu được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 của Luật Đấu thầu. 2. Trường hợp cần áp dụng sơ tuyển đối ...

Đánh giá hồ sơ dự thầu
Đánh giá hồ sơ dự thầu
 • Mở thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Đánh giá hồ sơ dự thầu .( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu )  1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu, bao gồm: a) Kiểm tra số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ dự thầu; b) ...

Hiệu chỉnh sai lệch trong sửa lỗi hồ sơ thầu
Hiệu chỉnh sai lệch trong sửa lỗi hồ sơ thầu
 • Đánh giá hồ sơ thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Hiệu chỉnh sai lệch trong sửa lỗi hồ sơ thầu.( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu )  a) Trường hợp có sai lệch về phạm vi cung cấp thì giá trị phần chào thiếu sẽ được cộng thêm vào, ...

Sửa lỗi trong đấu thầu
Sửa lỗi trong đấu thầu
 • Đánh giá hồ sơ thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Sửa lỗi  trong đấu thầu là gì? bao gồm những gì? .( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu )  1. Sửa lỗi là việc sửa lại những sai sót trong hồ sơ dự thầu bao gồm lỗi số học và các ...

Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu theo nghị định 63/2014
Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu theo nghị định 63/2014
 • Đánh giá hồ sơ thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu 1. Việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự ...

Mở thầu
Mở thầu
 • Tổ chức đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Mở thầu: a) Việc mở thầu phải được tiến hành công khai và bắt đầu ngay trong vòng 01 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu. Chỉ tiến hành mở các hồ sơ dự thầu mà bên mời thầu nhận được ...

Tổ chức lựa chọn nhà thầu ( Phần 2)
Tổ chức lựa chọn nhà thầu ( Phần 2)
 • Tổ chức đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu: a) Nhà thầu chịu trách nhiệm trong việc chuẩn bị và nộp hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; b) Bên mời thầu ...

Tổ chức lựa chọn nhà thầu
Tổ chức lựa chọn nhà thầu
 • Hồ sơ dự thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Tổ chức lựa chọn nhà thầu .( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) 1. Mời thầu: Bên mời thầu đăng tải thông báo mời thầu theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 và Điểm b Khoản 1 ...

Tổ chức lựa chọn nhà thầu và mời thầu
Tổ chức lựa chọn nhà thầu và mời thầu
 • Tổ chức đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Tổ chức lựa chọn nhà thầu .( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) 1. Mời thầu: Bên mời thầu đăng tải thông báo mời thầu theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 và Điểm b Khoản 1 ...

 Quy trình tổ chưc chào hàng cạnh tranh
Quy trình tổ chưc chào hàng cạnh tranh
 • Luật đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

QUY TRÌNH TỔ CHỨC CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Bước 1: Lập hồ sơ yêu cầu Chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ yêu cầu. Hồ sơ yêu cầu bao gồm yêu cầu về mặt kỹ thuật như số lượng, tiêu chuẩn, đặc tính ...

Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh
Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh
 • Chào hàng cạnh tranh
 • 24 tháng 8, 2014

Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh Câu hỏi Một bộ hồ sơ mua sắm hàng hóa theo phương thức chào hàng cạnh tranh cần phải có những nội dung gì? Trả lời: Chào hàng cạnh tranh là một trong 7 hình ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật