Thủ tục đấu thầu

Tổ chức lựa chọn nhà thầu
Tổ chức lựa chọn nhà thầu
 • Hồ sơ dự thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Tổ chức lựa chọn nhà thầu .( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) 1. Mời thầu: Bên mời thầu đăng tải thông báo mời thầu theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 và Điểm b Khoản 1 ...

Tổ chức lựa chọn nhà thầu và mời thầu
Tổ chức lựa chọn nhà thầu và mời thầu
 • Tổ chức đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Tổ chức lựa chọn nhà thầu .( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) 1. Mời thầu: Bên mời thầu đăng tải thông báo mời thầu theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 và Điểm b Khoản 1 ...

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu
Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu
 • Thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu 1. Hồ sơ mời thầu phải được thẩm định theo quy định tại Điều 105 của Nghị định này trước khi phê duyệt. 2. Việc phê duyệt hồ sơ mời thầu ...

Tiêu chí với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn và gói thầu hỗn hợp
Tiêu chí với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn và gói thầu hỗn hợp
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn và gói thầu hỗn hợp ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu )Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu và quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 ...

Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh
Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh
 • Chào hàng cạnh tranh
 • 24 tháng 8, 2014

Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh Câu hỏi Một bộ hồ sơ mua sắm hàng hóa theo phương thức chào hàng cạnh tranh cần phải có những nội dung gì? Trả lời: Chào hàng cạnh tranh là một trong 7 ...

Tiêu chuẩn và cách xác đính giá với gói thầu xây lắp
Tiêu chuẩn và cách xác đính giá với gói thầu xây lắp
 • Đánh giá hồ sơ thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu xây lắp với việc xác định giá thấp nhất và cách xác định giá trong thầu. Xác định giá thấp nhất (đối với trường hợp áp dụng ...

Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật trong thầu xây lắp
Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật trong thầu xây lắp
 • Đánh giá hồ sơ thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm theo thang điểm 100 hoặc 1.000 để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, trong đó phải quy ...

Tiêu chuẩn xác định đánh giá trong mua sắm hàng hóa
Tiêu chuẩn xác định đánh giá trong mua sắm hàng hóa
 • Đánh giá hồ sơ thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Lập hồ sơ mời thầu cho quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ.( Kèm ...

Tiêu chuẩn xác định giá thấp nhất trong mua sắm hàng hóa
Tiêu chuẩn xác định giá thấp nhất trong mua sắm hàng hóa
 • Đánh giá hồ sơ thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Tiêu chuẩn xác định giá thấp nhất trong mua sắm hàng hóa  Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa bao gồm: Xác định giá thấp nhất (đối với trường hợp áp ...

Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật trong mua sắm hàng hóa
Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật trong mua sắm hàng hóa
 • Đánh giá hồ sơ thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa bao gồm Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm theo thang ...

Yêu cầu với hồ sơ thầu phi dịch vụ tư vấn
Yêu cầu với hồ sơ thầu phi dịch vụ tư vấn
 • Hồ sơ mời thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Lập hồ sơ mời thầu cho quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ. ( Kèm ...

Căn cứ lập hồ sơ mời thầu đối với thầu phi tư vấn
Căn cứ lập hồ sơ mời thầu đối với thầu phi tư vấn
 • Hồ sơ mời thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Lập hồ sơ mời thầu cho quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ. ( Kèm ...

Lưu trữ hồ sơ trong quá trình lựa chọn nhà thầu
Lưu trữ hồ sơ trong quá trình lựa chọn nhà thầu
 • Lựa chọn nhà thầu
 • 22 tháng 8, 2014

Lưu trữ hồ sơ trong quá trình lựa chọn nhà thầu ( Kèm theo nghị định 63/2014) 1. Toàn bộ hồ sơ liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu được lưu giữ đến tối thiểu là 03 năm sau khi quyết ...

Chi phí lựa chọn nhà thầu
Chi phí lựa chọn nhà thầu
 • Chi phí đấu thầu
 • 22 tháng 8, 2014

Chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu 1. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, chủ đầu tư quyết định mức giá bán một bộ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (bao gồm cả thuế) đối với ...

Dịch vụ Tổ chức đấu thầu cho dự án
Dịch vụ Tổ chức đấu thầu cho dự án
 • Tổ chức đấu thầu
 • 28 tháng 6, 2011

BVL LAWFIRM tự hào là đơn vị có uy tín cung cấp các dịch vụ về đào tạo cấp chứng chỉ về nghiệp vụ đấu thầu đặc biệt là dịch vụ tư vấn về đấu thầu hoạt động một cách chuyên nghiệp, đảm bảo đáp ...

Dịch vụ thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
Dịch vụ thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
 • Thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 28 tháng 6, 2011

Dịch vụ thẩm định hồ sơ mời thầu. Bắc Việt Luật – cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn đấu thầu, cung cấp thông tin về đấu thầu và các thông tin khác liên quan. Mời các bạn tham ...

Dịch vụ tư vấn đấu thầu xây lắp trong hồ sơ mời thầu
Dịch vụ tư vấn đấu thầu xây lắp trong hồ sơ mời thầu
 • Lập hồ sơ mời thầu
 • 28 tháng 6, 2011

Dịch vụ tư vấn hồ sơ đấu thầu xây lắp. Bắc Việt Luật – cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn đấu thầu, cung cấp thông tin về đấu thầu và các thông tin khác liên quan. Mời các bạn tham ...

Dịch vụ thẩm định hồ sơ mời thầu
Dịch vụ thẩm định hồ sơ mời thầu
 • Thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 28 tháng 6, 2011

Dịch vụ thẩm định  hồ sơ mời thầu. Bắc Việt Luật – cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn đấu thầu, cung cấp thông tin về đấu thầu và các thông tin khác liên quan. Mời các bạn tham ...

Dịch vụ và quy trình chỉ định thầu
Dịch vụ và quy trình chỉ định thầu
 • Chị Định Thầu
 • 28 tháng 6, 2011

Quy trình chỉ định thầu thông thường đối với một gói thầu . Dịch vụ tư vấn đấu thầu của Luật Bắc Việt cung cấp cho khách hàng tham khảo Bước 1: Lập và phê duyệt hồ sơ yêu cầuHồ sơ ...

Cầu Nhật Tân: Ì ạch vì vướng giải phóng mặt bằng
Cầu Nhật Tân: Ì ạch vì vướng giải phóng mặt bằng
 • Tài liệu đấu thầu
 • 28 tháng 6, 2011

Sau hai lần đấu thầu không có nhà thầu tham gia vì e ngại công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), sáng 10.5, gói thầu số 2 cũng được khởi công. Cầu Nhật Tân là dự án quan trọng nối Hà Nội với các ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật