Tiêu chí đánh giá

Lập hồ sơ mời thầu cho quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ.( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu )

4. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu xây lắp bao gồm:
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật