Yêu cầu về ”Giấy phép” bán hàng trong Mua sắm hàng hoá.

Gói thầu cung cấp  thiết bị môn tin học thuộc dự án đầu tư mua sắm thiết bị dạy học năm 2006 -2007 có phạm vi cung cấp gồm: máy tính giáo viên, máy tính học sinh, ổ áp, bàn ghế, tranh ảnh môn tin học.Trong phần tiêu chuẩn đánh giá năng lực sản xuất, kinh doanh có nêu: ” Nhà thầu phải có giấy phép bán hàng của nhà sản xuất về các sản phẩm dự thầu. Hồ so dự thầu (HSDT) của nhà thầu không đáp ứng điều kiện này thì được đánh giá là không đáp ứng về năng lực và HSDT không được đánh giá ở bước tiếp theo”.

Hỏi:
Yêu cầu về giấy phép bán hàng của nhà sản xuất như nêu trên có phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu không?

Trả lời:

Thực tế hiện nay cho thấy, hồ sơ mời thầu (HSMT) mua sắm hàng hóa luôn đưa yêu cầu về giấy phép bán hàng của nhà sản xuất là một trong những tài liệu để chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa, từ hàng hóa thông dụng có sẵn trên thị trường như máy tính, bàn ghế theo tình huống nêu trên cho đến những hàng hóa chuyên dụng trong lĩnh vực y tế, truyền hình…  đều yêu cầu giấy phép bán hàng của nhà sản xuất. Trong quá trình đánh giá HSMT, rất nhiều chủ đầu tư lúng túng vì gặp phải nhiều tình huống xung quanh câu chuyện ” Giấy phép bán hàng của nhà sản xuất” này tại sao lại như vậy ? Chúng  ta chưa có quy định về vấn đề này hay có nhưng chưa đầy đủ?

Theo quy định của Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ( Điều 23 khoản 2 điểm b) đối với hàng hóa đặc thù, phức tạp thì trong nội dung của HSMT cần yêu cầu nhà thầu nộp giấy phép bán hàng thuộc bản quyền của nhà sản xuất. Để hướng dẫn chi tiết nội dung này, Mẫu HSMT mua sắm hàng hóa bàn hành kèm theo Quyết định số 1118/2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư quy định ” Trong trường hợp cần thiết, đối với những hang hóa thông thường bên mời thầu có thế yêu cầu giấy ủy quyền bán.
  • TAG :

Danh mục

Loading...