DỊCH VỤ ĐẤU THẦU

Thẩm định đấu thầu, tư vấn đấu thầu
Thẩm định đấu thầu, tư vấn đấu thầu
  • Thẩm định hồ sơ mời thầu

  • 02 tháng 4, 2015

Tư vấn đấu thầu – thẩm định kết quả đấu thầu là dịch vụ thường xuyên và chuyên nghiệp của Bắc Việt Luật. ...

Chỉ định thầu rút gọn
Chỉ định thầu rút gọn
  • Chị Định Thầu

  • 04 tháng 1, 2015

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.Theo phản ánh của Công ty, Dự thảo Nghị định hướng dẫn ...