Đấu giá và đấu thầu có khác nhau không?

Đấu giá và đấu thầu có khác nhau không?

  • Tin đấu giá
  • 25 tháng 6, 2021

TƯ VẤN ĐẤU THẦU

Các tiêu chuẩn dùng để đánh giá đối với gói thầu xây lắp
Các tiêu chuẩn dùng để đánh giá đối với gói thầu xây lắp
  • Đánh giá hồ sơ thầu

  • 23 tháng 9, 2022

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, trong đó phải quy ...