DỊCH VỤ ĐẤU THẦU

Thẩm định đấu thầu, tư vấn đấu thầu
Thẩm định đấu thầu, tư vấn đấu thầu
 • Thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 02 tháng 4, 2015

Tư vấn đấu thầu – thẩm định kết quả đấu thầu là dịch vụ thường xuyên và chuyên nghiệp của Bắc Việt Luật. Rất mong được phục vụ quý khách hàng.Dịch vụ tư vấn đấu thầu hiện nay ...

Hồ sơ mời thầu là gì?
Hồ sơ mời thầu là gì?
 • Hồ sơ mời thầu
 • 01 tháng 1, 2015

Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu là gì ? Hồ sơ mời thầu trong hoạt động xây dựng là tài liệu do chủ đầu tư lập và phát hành cho nhà thầu để làm căn cứ chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Chủ ...

Căn cứ lập hồ sơ mời thầu
Căn cứ lập hồ sơ mời thầu
 • Hồ sơ mời thầu
 • 01 tháng 1, 2015

 Lập hồ sơ mời thầu cho quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ. ( ...

Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính trong đấu thầu
Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính trong đấu thầu
 • Lập hồ sơ mời thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính một giai đoạn hai túi hồ sơ  ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu )1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về tài chính, bao gồm:a) Kiểm ...

Mở hồ sơ đề xuất về tài chính trong đấu thầu
Mở hồ sơ đề xuất về tài chính trong đấu thầu
 • Hồ sơ mời thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Mở hồ sơ đề xuất về tài chính  một giai đoạn hai túi hồ sơ  ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật 1. Kiểm tra niêm phong túi đựng các hồ ...

Tổ chức lựa chọn nhà thầu
Tổ chức lựa chọn nhà thầu
 • Hồ sơ mời thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Tổ chức lựa chọn nhà thầu .( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu )  1. Mời thầu: a) Thông báo mời thầu được áp dụng đối với trường hợp không tiến hành thủ tục lựa chọn danh sách ...

Mời thầu trong tổ chức lựa chọn nhà thầu
Mời thầu trong tổ chức lựa chọn nhà thầu
 • Hồ sơ mời thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Mời thầu: ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) đối với đấu thầu hạn chế phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ ...

Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp hồ sơ thầu
Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp hồ sơ thầu
 • Hồ sơ mời thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp hồ sơ thầu ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu )  Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp áp dụng đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá, cụ thể ...

Lập hồ sơ mời thầu
Lập hồ sơ mời thầu
 • Hồ sơ mời thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Lập hồ sơ mời thầu 1. Căn cứ lập hồ sơ mời thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Nghị định này. 2. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và ...

Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu là gì
Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu là gì
 • Hồ sơ mời thầu
 • 24 tháng 8, 2014

HỒ SƠ MỜI THẦU, HỒ SƠ YÊU CẦU LÀ GÌ ? 1.Hồ sơ mời thầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế bao gồm các yêu cầu cho một gói thầu làm căn cứ pháp ...

 Thẩm định và phê duyệt kết quả sơ tuyển đối với đấu thầu rộng rãi:
Thẩm định và phê duyệt kết quả sơ tuyển đối với đấu thầu rộng rãi:
 • Thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Trình, thẩm định và phê duyệt kết quả sơ tuyển đối với đấu thầu rộng rãi: ( Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu: Giai đoạn lựa chọn danh sách ngắn: ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu ...

Thẩm định và phê duyệt kết quả sơ tuyển đối với đấu thầu rộng rãi
Thẩm định và phê duyệt kết quả sơ tuyển đối với đấu thầu rộng rãi
 • Thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu: Giai đoạn lựa chọn danh sách ngắn: ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) đối với đấu thầu rộng rãi phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ bao gồm ...

Lập hồ sơ mời sơ tuyển
Lập hồ sơ mời sơ tuyển
 • Hồ sơ mời thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu: Giai đoạn lựa chọn danh sách ngắn: ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ). Lựa chọn danh sách ngắn trong giai đoạn chuẩn bị lựa chọn nhà thầu ở ...

Lựa chọn danh sách ngắn đối với đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế
Lựa chọn danh sách ngắn đối với đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế
 • Lập hồ sơ mời thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu: Giai đoạn lựa chọn danh sách ngắn: ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) trong đấu thầu rộng rãi Lựa chọn danh sách ngắn trong giai đoạn chuẩn bị lựa chọn ...

Quy trình và phương thức thầu 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ
Quy trình và phương thức thầu 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ
 • Dịch vụ thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Phương thức thầu 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ gồm quy trình 7 bước liên tục như sau:Quy trình chi tiết các bước như sau: Gồm 7 ...

Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
 • Thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu hai giai đoạn hai túi hồ sơ 1. Trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu trình kết quả lựa chọn ...

Làm rõ hồ sơ dự thầu
Làm rõ hồ sơ dự thầu
 • Hồ sơ mời thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Làm rõ hồ sơ dự thầu .( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) 1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu. Trường hợp hồ sơ dự ...

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu
Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu
 • Thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu 1. Hồ sơ mời thầu phải được thẩm định theo quy định tại Điều 105 của Nghị định này trước khi phê duyệt. 2. Việc phê duyệt hồ sơ mời thầu phải ...

Tiêu chí với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn và gói thầu hỗn hợp
Tiêu chí với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn và gói thầu hỗn hợp
 • Dịch vụ thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn và gói thầu hỗn hợp ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu và quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 ...

Yêu cầu với hồ sơ thầu phi dịch vụ tư vấn
Yêu cầu với hồ sơ thầu phi dịch vụ tư vấn
 • Dịch vụ thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Lập hồ sơ mời thầu cho quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ. ( Kèm ...

Trang: 123

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật