Hồ sơ dự thầu

Hồ sơ dự thầu là gì?
Hồ sơ dự thầu là gì?
  • Hồ sơ dự thầu
  • 01 tháng 1, 2015

Hồ sơ dự thầu là gì ? Hồ sơ dự thầu trong hoạt động xây dựng là tài liệu do nhà thầu lập bao gồm phần kê khai, đề xuất, cam kết nếu có và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của ...

Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật
Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật
  • Hồ sơ dự thầu
  • 24 tháng 8, 2014

Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật một giai đoạn hai túi hồ sơ  ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật 1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ ...

Tổ chức lựa chọn nhà thầu
Tổ chức lựa chọn nhà thầu
  • Hồ sơ dự thầu
  • 24 tháng 8, 2014

Tổ chức lựa chọn nhà thầu .( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) 1. Mời thầu: Bên mời thầu đăng tải thông báo mời thầu theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 và Điểm b Khoản 1 ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật