Hồ sơ mời thầu

Hồ sơ mời thầu là gì?
Hồ sơ mời thầu là gì?
 • Hồ sơ mời thầu
 • 01 tháng 1, 2015

Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu là gì ? Hồ sơ mời thầu trong hoạt động xây dựng là tài liệu do chủ đầu tư lập và phát hành cho nhà thầu để làm căn cứ chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Chủ ...

Căn cứ lập hồ sơ mời thầu
Căn cứ lập hồ sơ mời thầu
 • Hồ sơ mời thầu
 • 01 tháng 1, 2015

 Lập hồ sơ mời thầu cho quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ. ( ...

Mở hồ sơ đề xuất về tài chính trong đấu thầu
Mở hồ sơ đề xuất về tài chính trong đấu thầu
 • Hồ sơ mời thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Mở hồ sơ đề xuất về tài chính  một giai đoạn hai túi hồ sơ  ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật 1. Kiểm tra niêm phong túi đựng các hồ ...

Tổ chức lựa chọn nhà thầu
Tổ chức lựa chọn nhà thầu
 • Hồ sơ mời thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Tổ chức lựa chọn nhà thầu .( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu )  1. Mời thầu: a) Thông báo mời thầu được áp dụng đối với trường hợp không tiến hành thủ tục lựa chọn danh sách ...

Mời thầu trong tổ chức lựa chọn nhà thầu
Mời thầu trong tổ chức lựa chọn nhà thầu
 • Hồ sơ mời thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Mời thầu: ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) đối với đấu thầu hạn chế phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ ...

Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp hồ sơ thầu
Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp hồ sơ thầu
 • Hồ sơ mời thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp hồ sơ thầu ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu )  Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp áp dụng đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá, cụ thể ...

Lập hồ sơ mời thầu
Lập hồ sơ mời thầu
 • Hồ sơ mời thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Lập hồ sơ mời thầu 1. Căn cứ lập hồ sơ mời thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Nghị định này. 2. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và ...

Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu là gì
Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu là gì
 • Hồ sơ mời thầu
 • 24 tháng 8, 2014

HỒ SƠ MỜI THẦU, HỒ SƠ YÊU CẦU LÀ GÌ ? 1.Hồ sơ mời thầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế bao gồm các yêu cầu cho một gói thầu làm căn cứ pháp ...

Lập hồ sơ mời sơ tuyển
Lập hồ sơ mời sơ tuyển
 • Hồ sơ mời thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu: Giai đoạn lựa chọn danh sách ngắn: ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ). Lựa chọn danh sách ngắn trong giai đoạn chuẩn bị lựa chọn nhà thầu ở ...

Làm rõ hồ sơ dự thầu
Làm rõ hồ sơ dự thầu
 • Hồ sơ mời thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Làm rõ hồ sơ dự thầu .( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) 1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu. Trường hợp hồ sơ dự ...

Căn cứ lập hồ sơ mời thầu đối với thầu phi tư vấn
Căn cứ lập hồ sơ mời thầu đối với thầu phi tư vấn
 • Hồ sơ mời thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Lập hồ sơ mời thầu cho quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ. ( Kèm ...

Yêu cầu về hợp đồng trong thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
Yêu cầu về hợp đồng trong thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
 • Hồ sơ mời thầu
 • 27 tháng 6, 2011

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA  YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG Điều 1. Giải thích từ ngữ Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây ...

Hồ sơ mời thầu- Yêu cầu về hợp đồng trong thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
Hồ sơ mời thầu- Yêu cầu về hợp đồng trong thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
 • Hồ sơ mời thầu
 • 12 tháng 6, 2011

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA  YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG Điều 1. Giải thích từ ngữ Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới ...

Yêu cầu về hợp đồng trong thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
Yêu cầu về hợp đồng trong thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
 • Hồ sơ mời thầu
 • 23 tháng 4, 2010

 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG Điều 1. Giải thích từ ngữ Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây ...

Đề cương lập hồ sơ dự thầu, đề xuất kỹ thuật
Đề cương lập hồ sơ dự thầu, đề xuất kỹ thuật
 • Hồ sơ mời thầu
 • 23 tháng 4, 2010

Khi tham gia một dự án lớn, TA thấy nội dung hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất kỹ thuật của Nhà thầu, liên danh Nhà thầu được trình bày theo những đề mục chính như sau, xin khái quát lại để ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật