Sơ tuyển hồ sơ

Thẩm duyệt, danh sách ngắn đối với đấu thầu hạn chế
Thẩm duyệt, danh sách ngắn đối với đấu thầu hạn chế
  • Sơ tuyển hồ sơ
  • 24 tháng 8, 2014

Danh sách ngắn đối với  đấu thầu hạn chế: ( Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu: Giai đoạn lựa chọn danh sách ngắn: ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) đối với đấu thầu hạn ...

Mở và đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển:
Mở và đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển:
  • Sơ tuyển hồ sơ
  • 24 tháng 8, 2014

Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu: Giai đoạn lựa chọn danh sách ngắn: ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) đối với đấu thầu rộng rãi phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ bao gồm ...

Hồ sơ mời sơ tuyển, phát hành hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ
Hồ sơ mời sơ tuyển, phát hành hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ
  • Sơ tuyển hồ sơ
  • 24 tháng 8, 2014

Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu: Giai đoạn lựa chọn danh sách ngắn: ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) đối với đấu thầu rộng ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật