Tổ chức đấu thầu

Tổ chức lựa chọn nhà thầu
Tổ chức lựa chọn nhà thầu
  • Tổ chức đấu thầu
  • 24 tháng 8, 2014

Tổ chức lựa chọn nhà thầu 1. Mời thầu: a) Thông báo mời thầu được áp dụng đối với trường hợp không tiến hành thủ tục lựa chọn danh sách ngắn và được thực hiện theo quy định tại ...

Mở thầu
Mở thầu
  • Tổ chức đấu thầu
  • 24 tháng 8, 2014

Mở thầu: a) Việc mở thầu phải được tiến hành công khai và bắt đầu ngay trong vòng 01 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu. Chỉ tiến hành mở các hồ sơ dự thầu mà bên mời thầu nhận được ...

Tổ chức lựa chọn nhà thầu ( Phần 2)
Tổ chức lựa chọn nhà thầu ( Phần 2)
  • Tổ chức đấu thầu
  • 24 tháng 8, 2014

Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu: a) Nhà thầu chịu trách nhiệm trong việc chuẩn bị và nộp hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; b) Bên mời thầu ...

Tổ chức lựa chọn nhà thầu và mời thầu
Tổ chức lựa chọn nhà thầu và mời thầu
  • Tổ chức đấu thầu
  • 24 tháng 8, 2014

Tổ chức lựa chọn nhà thầu .( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) 1. Mời thầu: Bên mời thầu đăng tải thông báo mời thầu theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 và Điểm b Khoản 1 ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật