Thẩm định hồ sơ mời thầu

 Thẩm định và phê duyệt kết quả sơ tuyển đối với đấu thầu rộng rãi:
Thẩm định và phê duyệt kết quả sơ tuyển đối với đấu thầu rộng rãi:
 • Thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 27 tháng 6, 2021

Trình, thẩm định và phê duyệt kết quả sơ tuyển đối với đấu thầu rộng rãi:( Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu: Giai đoạn lựa chọn danh sách ngắn: ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu ...

Thẩm định và phê duyệt kết quả sơ tuyển đối với đấu thầu rộng rãi
Thẩm định và phê duyệt kết quả sơ tuyển đối với đấu thầu rộng rãi
 • Thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu: Giai đoạn lựa chọn danh sách ngắn: ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) đối với đấu thầu rộng rãi phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ bao gồm ...

Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
 • Thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu hai giai đoạn hai túi hồ sơ1. Trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu trình kết quả lựa chọn ...

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu
Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu
 • Thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ mời thầu phải được thẩm định theo quy định tại Điều 105 của Nghị định này trước khi phê duyệt.

Thẩm định, phê duyệt trong đấu thầu
Thẩm định, phê duyệt trong đấu thầu
 • Thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 28 tháng 6, 2011

Phê duyệt hoặc uỷ quyền phê duyệt kế hoạch đấu thầu, kết quả chỉ định thầu các gói thầu thuộc dự án bí mật quốc gia, dự án cấp bách vì lợi ích quốc gia, an ninh an toàn năng lượng theo quy định tại ...

Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
 • Thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 23 tháng 4, 2010

Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: Nội dung thẩm định bao gồm các nội dung như kiểm tra các tài liệu là căn cứ của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu, kiểm tra quy trình và thời gian liên quan tới việc ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật