Xử lý tình huống đấu thầu

Tiêu chí đánh giá
Tiêu chí đánh giá
  • Xử lý tình huống đấu thầu
  • 31 tháng 12, 2014

Lập hồ sơ mời thầu cho quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ.( Kèm ...

Lập hồ sơ mời sơ tuyển
Lập hồ sơ mời sơ tuyển
  • Xử lý tình huống đấu thầu
  • 24 tháng 8, 2014

Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu: Giai đoạn lựa chọn danh sách ngắn: ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ). Lựa chọn danh sách ngắn trong giai đoạn chuẩn bị lựa chọn nhà thầu ở ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật