Các nội dung tư vấn đấu thầu của chúng tôi là gì?

Các nội dung tư vấn đấu thầu của chúng tôi là gì?

  • TƯ VẤN ĐẤU THẦU
  • 25 tháng 6, 2021
Quy định mới về lựa chọn nhà thầu ( Nghị đinh 63/2014)

TƯ VẤN ĐẤU THẦU

Các tiêu chuẩn dùng để đánh giá đối với gói thầu xây lắp
Các tiêu chuẩn dùng để đánh giá đối với gói thầu xây lắp
  • Đánh giá hồ sơ thầu

  • 23 tháng 9, 2022

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, trong đó phải quy ...