Quy định mới về lựa chọn nhà thầu ( Nghị đinh 63/2014)

Ngày 26/6/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2014/NĐ-CPquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2014.

Theo đó, để bảo đảm sự thống nhất trong quá trình thực hiện công tác đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Văn bản số 4054/BKHĐT-QLĐT ngày 27/6/2014 về việc thực hiện Luật Đấu thầu 2013 và Nghị định 63/2014/CP.

Theo đó, đối với các gói thầu đã phê duyệt kế hoạch đấu thầu nhưng đến ngày 1/7/2014 chưa phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, các gói thầu đã phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trước ngày 1/7/2014 thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 129 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Trong thời gian từ ngày 1/7/2014 đến ngày 15/8/2014, hoạt động đấu thầu được thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, Nghị định số 68/2012/NĐ-CP, Quyết định số 50/2012/QĐ-TTg và các Thông tư số 01/2010/TT-BKH02/2010/TT-BKH03/2010/TT-BKH04/2010/TT-BKH,05/2010/TT-BKH06/2010/TT-BKH08/2010/TT-BKH09/2010/TT-BKH,10/2010/TT-BKH11/2010/TT-BKH15/2010/TT-BKH17/2010/TT-BKH,20/2010/TTLT-BKH-BTC21/2010/TT-BKH01/2011/TT-BKHĐT,09/2011/TT-BKHĐT nhưng bảo đảm không trái với quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

Kể từ ngày 15/8/2014, trong thời gian các Thông tư nêu trên chưa được sửa đổi, bổ sung thì hoạt động đấu thầu được thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các Thông tư nêu trên nhưng bảo đảm không trái với quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Chinhphu.vn

  • TAG :

Danh mục

Loading...