THỦ TỤC THẦU

Chỉ định thầu rút gọn
Chỉ định thầu rút gọn
 • Chị Định Thầu
 • 04 tháng 1, 2015

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.Theo phản ánh của Công ty, Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu trước đó có quy định hạn mức chỉ định thầu theo quy trình ...

Chỉ định thầu khi nào?
Chỉ định thầu khi nào?
 • Chị Định Thầu
 • 04 tháng 1, 2015

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 56 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (sau đây viết tắt là Nghị định 63/CP), các ...

Hồ sơ dự thầu là gì?
Hồ sơ dự thầu là gì?
 • Hồ sơ đấu thầu
 • 01 tháng 1, 2015

Hồ sơ dự thầu là gì ?Hồ sơ dự thầu trong hoạt động xây dựng là tài liệu do nhà thầu lập bao gồm phần kê khai, đề xuất, cam kết nếu có và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của ...

Hồ sơ mời thầu là gì?
Hồ sơ mời thầu là gì?
 • Hồ sơ đấu thầu
 • 01 tháng 1, 2015

Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu là gì ?Hồ sơ mời thầu trong hoạt động xây dựng là tài liệu do chủ đầu tư lập và phát hành cho nhà thầu để làm căn cứ chuẩn bị hồ sơ dự thầu.Chủ ...

Căn cứ lập hồ sơ mời thầu
Căn cứ lập hồ sơ mời thầu
 • Hồ sơ đấu thầu
 • 01 tháng 1, 2015

 Lập hồ sơ mời thầu cho quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ. ( ...

Quy định mới về lựa chọn nhà thầu ( Nghị đinh 63/2014)
Quy định mới về lựa chọn nhà thầu ( Nghị đinh 63/2014)
 • Kiến thức đấu thầu
 • 15 tháng 10, 2014

Ngày 26/6/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2014/NĐ-CPquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2014.

Chỉ định thầu
Chỉ định thầu
 • Chị Định Thầu
 • 07 tháng 10, 2014

Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải đáp thắc mắc  về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu.Ảnh minh họaTheo phản ánh của ông Trần Tuấn Anh, điểm e, khoản 1, Điều 22 Luật Đấu ...

Chỉ định thầu phù hợp
Chỉ định thầu phù hợp
 • Chị Định Thầu
 • 07 tháng 10, 2014

Áp dụng quy trình chỉ định thầu phù hợp theo quy định tại Khoản 2 Điều 56 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà ...

Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính trong đấu thầu
Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính trong đấu thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính một giai đoạn hai túi hồ sơ  ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu )1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về tài chính, bao gồm:a) Kiểm ...

Mở hồ sơ đề xuất về tài chính trong đấu thầu
Mở hồ sơ đề xuất về tài chính trong đấu thầu
 • Hồ sơ đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Mở hồ sơ đề xuất về tài chính  một giai đoạn hai túi hồ sơ  ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu )Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật1. Kiểm tra niêm phong túi đựng các hồ ...

Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật
Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật
 • Hồ sơ đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật một giai đoạn hai túi hồ sơ  ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu )Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ ...

Nguyên tắc đánh giá, làm rõ hồ sơ dự thầu, sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch
Nguyên tắc đánh giá, làm rõ hồ sơ dự thầu, sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch
 • Đánh giá hồ sơ thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Nguyên tắc đánh giá, làm rõ hồ sơ dự thầu, sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch một giai đoạn hai túi hồ sơ ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu )1. Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu ...

Tổ chức lựa chọn nhà thầu
Tổ chức lựa chọn nhà thầu
 • Hồ sơ đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Tổ chức lựa chọn nhà thầu .( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) 1. Mời thầu: a) Thông báo mời thầu được áp dụng đối với trường hợp không tiến hành thủ tục lựa chọn danh sách ...

Mời thầu trong tổ chức lựa chọn nhà thầu
Mời thầu trong tổ chức lựa chọn nhà thầu
 • Hồ sơ đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Mời thầu: ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) đối với đấu thầu hạn chế phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ ...

Tổ chức lựa chọn nhà thầu
Tổ chức lựa chọn nhà thầu
 • Tổ chức đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Tổ chức lựa chọn nhà thầu: Thông báo mời thầu được áp dụng đối với trường hợp không tiến hành thủ tục lựa chọn danh sách ngắn và được thực hiện theo quy định tại ...

Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp hồ sơ thầu
Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp hồ sơ thầu
 • Hồ sơ đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp hồ sơ thầu ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp áp dụng đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá, cụ thể ...

Lập hồ sơ mời thầu
Lập hồ sơ mời thầu
 • Hồ sơ đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Lập hồ sơ mời thầu1. Căn cứ lập hồ sơ mời thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Nghị định này.2. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và ...

Hình thức và phương thức đấu thầu
Hình thức và phương thức đấu thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Hình thức và phương thức đấu thầu. Hình thức lựa chọn nhà thầu dựa trên số lượng nhà thầu tham gia đấu thầu để phân chia. Có 7 hình thức đấu thầu:Đấu thầu rộng rãi : Đây là hình ...

Vai trò đấu thầu đối với nền kinh tế quốc dân
Vai trò đấu thầu đối với nền kinh tế quốc dân
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Vai trò đấu thầu đối với nền kinh tế quốc dân Đấu thầu góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về đầu tư và xây dựng, hạn chế và loại trừ được tình trạng thất ...

Vai trò đối với nhà thầu
Vai trò đối với nhà thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Vai trò đối với nhà thầu Tham dự đấu thầu và hướng tới mục tiêu thắng thầu, các nhà thầu phải tự hoàn thiện mình trên tất cả phương diện. Nhờ nguyên tắc công khai và bình đẳng trong ...