Trình tự hủy thầu thế nào?

Ông Ngô Quang Trường hỏi: Hủy thầu thực hiện thế nào?Việc hủy thầu trong trường hợp hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham gia dự thầu không đáp ứng hồ sơ mời thầu thì có phải thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu không?

Khoản 5 và Khoản 2, Điều 20 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định kết quả lựa chọn nhà thầu phải được thẩm định theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 4, Điều 106 của Nghị định này trước khi phê duyệt.

Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Khoản 1, Điều 17 của Luật Đấu thầu, trong văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc văn bản quyết định hủy thầu phải nêu rõ lý do hủy thầu và trách nhiệm của các bên liên quan khi hủy thầu.

Đối với vấn đề của ông Trường, việc hủy thầu được thực hiện theo quy định nêu trên.

  • TAG :

Danh mục

Loading...