Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh

Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh

Câu hỏi
Một bộ hồ sơ mua sắm hàng hóa theo phương thức chào hàng cạnh tranh cần phải có những nội dung gì?
Trả lời:
Chào hàng cạnh tranh là một trong 7 hình thức lựa chọn nhà thầu được quy định trong Quy chế Đấu thầu hiện hành (Điều 3 khoản 4, NĐ 88/CP). Theo đó, việc áp dụng hình thức này được thực hiện đối với những gói thầu có giá dưới 2 tỷ đồng để mua sắm các loại hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật đã được tiêu chuẩn hóa.
Như vậy, điều kiện để áp dụng hình thức này là:
- Có kế hoạch đấu thầu được duyệt;
- Giá gói thầu dưới 2 tỷ đồng;
- Hàng hóa cần mua phải là loại hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật đã được tiêu chuẩn hóa.
Để thực hiện việc chào hàng, bên mời thầu phải lập hồ sơ yêu cầu chào hàng bao gồm các nội dung yêu cầu về số lượng hàng hóa, tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa, thời hạn cung cấp, thời hạn hiệu lực của hồ sơ báo giá, thời gian nộp báo giá và các nội dung cần thiết khác. Hồ sơ yêu cầu chào hàng có nội dung tương tự như hồ sơ mời thầu, song một số nội dung cần được rút gọn để đảm bảo đơn giản hóa quá trình thực hiện. Đề nghị tham khảo Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa do Bộ KH&ĐT ban hành kèm theo Quyết định số 909/2005/QĐ-BKH ngày 13/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Trên cơ sở hồ sơ báo giá được phê duyệt, bên mời thầu gửi hồ sơ yêu cầu chào hàng cho các nhà thầu để đảm bảo nhận được tối thiểu 3 hồ sơ báo giá từ 3 nhà thầu khác
Trân trọng./.

  • TAG :

Danh mục

Loading...