Hồ sơ dự thầu là gì?

Hồ sơ dự thầu là gì?

Hồ sơ dự thầu là gì ?

 
Hồ sơ dự thầu trong hoạt động xây dựng là tài liệu do nhà thầu lập bao gồm phần kê khai, đề xuất, cam kết nếu có và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu để tham dự đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.

Trong trường hợp chỉ định thầu, nhà thầu không lập hồ sơ dự thầu mà chỉ lập hồ sơ đề xuất.

Hồ sơ đề xuất là tài liệu do nhà thầu dự kiến được Chủ đầu tư chỉ định lập theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu để làm căn cứ đàm phán, ký kết hợp đồng.

Liên tưởng: HSDT hay HSĐX là bài thi mà các thí sinh là các nhà thầu giải bài thi mà đề thi là HSMT hay HSYC của người ra đề là Chủ đầu tư (hoặc tư vấn).

 

  • TAG :

Danh mục

Loading...