Gia hạn hiệu lực của đảm bảo dự thầu

Hỏi:

BMT có văn bản để nghị nhà thầu gia hạn hiệu lực HSDT, nhưng không yêu cầu gia hạn hiệu lực đảm bảo dự thầu tương ứng

Điều này có phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu không?

Trả lời:

Tại Điều 2 khoản 5 NĐ 85/CP quy định: “Vi phạm pháp luật về đấu thầu là hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định của pháp luật về đấu thầu”. Theo đó cần hiểu rằng pháp luật về đấu thầu bao gồm từ Luật Đấu thầu, Luật số 38, NĐ 85/CP (thay thế cho các Nghị định trước đó), các Thông tư của các Bộ (thực hiện theo trách nhiệm do Chính phủ quy định) và các văn bản pháp lý liên quan tới đấu thầu. Toàn bộ hệ thống các văn bản này bổ sung cho nhau và tạo thành một thể thống nhất. Do vậy trường hợp đọc Luật thấy chưa đủ rõ thì cần tiếp tục đọc Nghị Định, nếu thấy Nghị định cũng chưa rõ thì đọc Thông tư (bao gồm các Thông tư về Mẫu HSMT, Mẫu BCĐG HSDT, Mẫu báo cáo thẩm định…) Trong trường hợp sự việc là đặc thù, nằm ở ranh giới thì có thể tham chiếu ý kiến chuyên gia, cơ quan quản lý Nhà nước về đấu thầu.

Liên quan tới tình huống của bạn là khi BMT đề nghị nhà thầu gia hạn hiệu lực HSDT mà lại không yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng hiệu lực của đảm bảo dự thầu. Rõ rang việc làm này là không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu, Cụ thể:

-          Trong Luật đấu thầu (điều 27 Khoản 4) quy định:

“Trường hợp cần gia hạn hiệu lực HSDT, BMT phải yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng hiệu lực của đảm bả dự thầu…”

-          Trong mẫu HSMT (Mục 18 Mẫu HSMT XL, mục 15 mẫu HSMT MSHH) cũng quy định:

“BMT có thể gửi văn bản yêu cầu nhà thầu gia hạn thời gian có hiệu lực của HSDT một hoặc nhiều lần với tổng thời gian tất cả các yêu cầu mà nhà thầu gia hạn không quá 30 ngày, đồng thời yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của đảm bảo dự thầu”.

Như vậy việc xử lý của BMT như trường hợp nêu ra cho thấy hình như BMT chưa nắm vững đầy đủ các quy định của pháp luật. Cần hiểu rằng hiệu lực của đảm bảo dự thầu chính là đảm bảo bằng vật chất đối với các nội dung mà nhà thầu nêu trong HSDT của mình, thiếu nó thì hiệu lực của HSDT sẽ không có ý nghĩa

 
  • TAG :

Danh mục

Loading...