Tư vấn Lựa chọn Nhà thầu

Tư vấn Lựa chọn Nhà thầu

Quy định đấu thầu hiện nay khung pháp lý về lựa chọn nhà đầu tư đã góp phần hoàn thiện cơ chế thu hút vốn đầu tư tư nhân; tăng cường công khai minh bạch; làm rõ các hình thức lựa chọn nhà đầu tư; đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu; ưu đãi cho nhà đầu tư đề xuất dự án PPP; kiểm soát “đầu ra” thay cho “đầu vào”; chi tiết hóa phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà đầu tư; xác định danh mục dự án sử dụng đất cần lựa chọn
nhà đầu tư; nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai và rút gọn thủ tục đối với dự án quy mô nhỏ.
Để giúp các nhà đầu tư và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Bên mời thầu:
Tư Vấn đấu thầu -  với hệ thống chuyên gia có kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ tư vấn lựa chọn Nhà đầu tư bao gồm:

  • Tư vấn viết đề xuất dự án, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo Cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP;
  • Tư vấn trình tự thủ tục đấu thầu theo hình thức PPP, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất;
  • Tư vấn lập hồ sơ mời sơ tuyển, lập hồ sơ mời thầu; hồ sơ yêu cầu;
  • Tư vấn xây dựng hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất cho các NĐT;
  • Tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng dự án
  • TAG :