Tư vấn đấu thầu trong gói thầu tư vấn tại Hà nội

Tư vấn đấu thầu trong gói thầu tư vấn tại Hà nội

Tư vấn đấu thầu trong gói thầu tư vấn chúng tôi áp dụng cho khách hàng sẽ  bao gồm những nội dung cơ bản sau đây và quy trình sau.

I. Thông tin cơ bản

1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

2. Tổ chuyên gia đấu thầu

3. Phương pháp đánh giá Hồ sơ dự thầu

4. Tóm tắt quá trình tổ chức đấu thầu

II. Kết quả đánh giá sơ bộ: Nhà tư vấn sẽ đánh giá kết quả sơ bộ cho gói thầu

III. Kết quả đánh giá chi tiết: nhà tư vấn cung cấp bao gồm các nội dung:

1. Đánh giá về kỹ thuật

2. Đánh giá về tài chính

3. Đánh giá tổng hợp

IV. Đàm phán hợp đồng

V. Kết luận và kiến nghị

VI. Chữ ký xác nhận của các thành viên tổ chuyên gia đấu thầu

VII. Phụ lục.

-------------------------------------

CHUYÊN TRANG PHÁP LUẬT ĐẤU THẦU

 

  • TAG :