Một giai đoạn 1 túi hồ sơ hay một giai đoạn 2 túi hồ sơ?

Gói thầu mua sắm hàng hóa thông thường, không yêu cầu kỹ thuật cao và có giá trị gói thầu là 12 tỷ đồng  có thể áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được không?

Theo điều 4 Luật đấu thầu 2013 quy định:

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Theo Khoản 1 Điều 28 Luật đấu thầu 2013 quy định phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn một túi hồ sơ áp dụng cho các trường hợp sau:

Điều 28. Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

1. Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ;

b) Chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp;

c) Chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp;

d) Mua sắm trực tiếp đối với gói thầu mua sắm hàng hóa;

đ) Chỉ định thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư.

Theo Điều 63 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định hạn mức của gói thầu quy mô nhỏ như sau:

Gói thầu quy mô nhỏ là gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ những gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ mới được phép áp dụng phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn một túi hồ nhưng gói thầu của đơn vị bạn là gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu 12 tỷ đồng (không phải gói thầu quy mô nhỏ) nên phải áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật đấu thầu 2013 như sau:

Điều 29. Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ

1. Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp;

b) Đấu thầu rộng rãi đối với lựa chọn nhà đầu tư.

Như vậy, trường hợp này nếu chủ đầu tư áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ cho gói thầu mua sắm hàng hóa thông thường có giá trị gói thầu 12 tỷ đồng là chưa phù hợp theo quy định hiện này. Chủ đầu tư phải áp dụng phương thức một giai đoạn một hai túi hồ sơ.

  • TAG :