Hủy thầu khi thay đổi quy mô dự án?

Điều chỉnh dự án phải hủy thầu? Dự án đã duyệt tuy nhiên thay đổi quy mô dự án, mở rộng và các vấn đề khác. Vậy có hủy thầu không? Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước với giá gói thầu 9  tỷ đồng. Đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu, chưa ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 Luật Đấu thầu, một trong các trường hợp hủy thầu là thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

Theo đó, trường hợp gói thầu đã lựa chọn nhà thầu nhưng chưa ký hợp đồng và dự án thay đổi quy mô đầu tư thì tiến hành hủy thầu căn cứ quy định nêu trên. Thủ tục điều chỉnh dự án thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

  • TAG :