Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu
1. Hồ sơ mời thầu phải được thẩm định theo quy định tại Điều 105 của Nghị định này trước khi phê duyệt.
2. Việc phê duyệt hồ sơ mời thầu phải bằng văn bản và căn cứ vào tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu.

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật